לוגו אלכס שפירא ושות׳

היערכות לקראת הכפלת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות

במבזק מיום 23.7.2009 התייחסנו לפרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2010 ("חוק ההתייעלות הכלכלית").*
* להורדת חוק ההתייעלות הכלכלית, לחצו כאן.
 

כפי שציינו במבזק האמור, חוק ההתייעלות הכלכלית קובע מספר תיקונים מהותיים במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ.

להלן תמצית התיקונים העיקריים לעניין ביטוח לאומי:

  • קביעת זכאות לדמי אבטלה, בתנאים מסוימים, גם לעצמאי (קרי: לא רק לשכיר);
  • שלילת הזכאות לדמי אבטלה לגבי מי שלומדים לבחינות ההסמכה לקבלת רישיון עריכת-דין ולבחינות הסמכה בראיית-חשבון, וזאת ביחס לתקופות הקבועות בחוק.
  • הגדלת התקרה הרלבנטית לגמלה הניתנת לעובדים שלמעבידם ניתן צו פשיטת רגל או צו פירוק מ-10 פעמים הסכום הבסיסי (כ-73,000 ש"ח) ל-13 פעמים הסכום הבסיסי (כ-100,000 ש"ח).
  • הגדלת שיעור קצבאות הזקנה והשאירים, המשולמות למבוטחים מסוימים.
  • תיקון ההוראות המאפשרות למוסד לביטוח לאומי לקבל מידע לגבי נישומים מרשות המיסים בישראל (במסגרת זאת, נוסף לחוק הביטוח הלאומי לוח יז').
  • הגדלת שיעור דמי הביטוח הלאומי המשולמים על-ידי המעסיקים בשל חלק מהכנסת העובד שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע (כאמור בלוח י' לחוק הביטוח הלאומי) לסך כולל של 4.25% (כולל חלקו של העובד), וזאת לגבי דמי הביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום 1.8.2009 ועד ליום 31.3.2011.
  • הכפלת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (לוח יא' לחוק הביטוח הלאומי), וזאת לגבי דמי הביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום 1.8.2009 ועד ליום 31.12.2010.

כאמור, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נקבע,* בין היתר, כי התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, הקבועה במסגרת לוח יא' לחוק הביטוח הלאומי, תוכפל מ-5 פעמים השכר הממוצע (38,415 ש"ח) ל-10 פעמים השכר הממוצע (76,830 ש"ח).
* ראו סעיף 142(א) לחוק ההתייעלות הכלכלית.

הואיל והכפלת התקרה תחול לגבי דמי הביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום 1.8.2009 ועד ליום 31.12.2010,* עצמאים ושכירים, שהכנסתם/משכורתם החודשית הממוצעת עולה על התקרה הקודמת (קרי: למעלה מ-38,415 ש"ח) ייטיבו לעשות אם יבצעו באופן מיידי היערכות מוקדמת. 
* ראו סעיף 143(א) לחוק ההתייעלות הכלכלית.

במסגרת ההיערכות כאמור יש לבדוק את האפשרות להעביר את הפעילות הקיימת לחברה ואת השלכות המס הגלומות בהעברה כאמור.
יצוין מיד, כי ככל שמדובר בעובד שכיר, שינוי הסיוּוג מעובד לנותן שירותים באמצעות חברה אוצֵר בחוּבּו לא רק השלכות מס, כי אם גם 
השלכות דיני עבודה שעשויות לאיין את אפשרות שינוי הסיווג כאמור. במקרה זה, יש לבחון את האפשרות לשנות את מבנה השכר של העובד, וזאת תוך תכנון מושכל של החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות.*
* ובכלל זאת הכללים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995.