לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 169 לפקודת מס הכנסה - פטור ממס על הכנסות פיננסיות לתושבי-חוץ והפחתת המס על דיבידנד שמקור

פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008 ("תיקון"), הכולל את הוראות המיסוי שבתוכנית ההאצה הכלכלית שאוּמצה במטרה לסייע למשק הישראלי.
הוראות אלו מקנות פטוֹר ממס לתושבי-חוץ בגין ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה המשולמים על איגרות-חוב נסחרות ועל רווח הון ממכירת ניירות-ערך של חברות ישראליות.
בנוסף, קובעות ההוראות
הפחתת מס זמנית (בשנת-המס 2009) על דיבידנד שמקבלת חברה תושבת ישראל מחברה תושבת-חוץ.

במבזקים הקרובים נידרש בהרחבה להוראות התיקון ולתנאים והסייגים שנקבעו בגִדרן.

למַעבר לתיקון, לחצו כאן.