לוגו אלכס שפירא ושות׳

קיזוז הפסדים מניירות-ערך נסחרים כנגד דיבידנד מחברה פרטית

אחד מתכנוני המס הפופולריים בעת האחרונה הינו חלוקת דיבידנד וקיזוזו כנגד ההפסדים שנוצרו בשנת 2008 לבעל השליטה (מקבל הדיבידנד) בשוק ההון.
בדרך זו, נחסך המס בשיעור 25% המוטל על דיבידנד בידי בעל שליטה וזה אף יכול לסגור (או להקטין) את יתרת חובו (חו"ז) לחברה ללא תשלום מס.

קיזוז הפסד הון שוטף ממכירת נייירות-ערך נסחרים כנגד דיבידנד מחברה פרטית הפך לאפשרי משנת 2006, וזאת בעקבות תיקון 147.
לפי התיקון, הפסד הון שנוצר ביום 1.1.06 ואילך ממכירת ניירות-ערך נסחרים מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא, לרבות רווח הון שאינו בשוק ההון.
בנוסף, אם מדובר בהפסד הון ממכירת ניירות-ערך שנוצר בשנת-המס (הפסד שוטף), ניתן לקזזו גם כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו באותה שנת-מס בשל נייר-הערך שנמכר וגם כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו באותה שנת-מס בשל ניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל על הריבית/דיבידנד לא עולה על 25%.
כלומר, תכנון המס שתואר לעיל מתבסס על כך שדיבידנד מחברה פרטית, החייב במס בשיעור 25%, מהווה בגדר "דיבידנד בשל ניירות ערך אחרים"
.

ביום 9.12.08 ניתנה הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו (סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ברשות המיסים) לפקידי-השומה, בעניין מתן פטוֹר מניכוי מס במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד.
וכך צוין בהנחייה:

"... לאחרונה, נתקבלו פניות רבות, לפיהן מבקשים בעלי המניות לקבל אישור פקיד השומה לפטור מניכוי מס במקור מדיבידנד המשתלם להם. הרקע לבקשה הוא שלמקבל ההכנסה מדיבידנד קיימים הפסדים ממימוש ניירות ערך אשר על פי סעיף 92(א)(4) לפקודה, ניתן לקזז כנגדם מלוא ההכנסה מדיבידנד... לאחר ששקלנו את הנושא ועל רקע היקף הפסדי ההון ומחנק האשראי במשק, הוחלט באופן חריג לאפשר הקיזוז עוד במהלך שנת 2008. משכך, רשאים פקידי השומה להפעיל סמכותם... ולהנפיק אישורים להקטנת שיעור הניכוי במקור מדיבידנד ששולם לבעל שליטה. האישור יינתן במקרים בהם שוכנע פקיד השומה, וזאת בנוסף על הצהרת הנישום, כי קיימים הפסדים מניירות ערך בשוק ההון (הפסדים ממומשים) אשר לא ניתן לקזז אותם מרווחי הון בבורסה ומשכך לא נותר אלא לקזזם כנגד הדיבידנד, לגביו מבוקש הפטור מניכוי מס במקור." [ההדגשות שלי – א' ש'.]

ניתן אפוא לראות, כי רשויות המס מכירות בזכאות לקזז הפסדי הון  שוטפים ממכירת ניירות-ערך נסחרים כנגד דיבידנד מחברה פרטית.
עם זאת, לא ברור האם יש ללמוד מההנחייה שצוטטה לעיל, האם עמדת הרשויות היא שלא ניתן לקזז הפסד הון שוטף ממכירת ניירות-ערך נסחרים כנגד ריבית/דיבידנד אם באותה שנה נוצר למוכר גם רווח הון שכנגדו ניתן לקזז את ההפסד.

לדעתי, וכפי שציינתי בספרי מיסוי שוק ההון,* כוונת המחוקק הייתה לאפשר לנישום לבחור את סדר הקיזוז של הפסד הון שוטף ממכירת ניירות-ערך כנגד ההכנסות בנות-הקיזוז.
* לתיאור הספר לחצו כאן.
כלומר, נישום שנוצר לו הפסד הון שוטף ממכירת ניירות-ערך נסחרים ובמקביל נצמחו לו רווח הון, הכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו בשל אותו ניייר-ערך והכנסה מריבית/דיבידנד בשל ניירות-ערך אחרים אינו חייב, לשיטתי, לקזז את ההפסד קודם כנגד רווח ההון, אלא הוא זכאי לבחור לקזז את ההפסד גם/רק כנגד איזה משני סוגי ההכנסות האחרות.

יש לקוות אפוא, כי רשויות המס תבהרנה בהקדם את עמדתן בעניין זה.
בכל מקרה, ולשם הזהירות, מי שצבר בשנת 2008 הפסדים בשוק ההון ומעוניין לקזזם (בשנה זו) כנגד הכנסות מדיבידנד מחברה שבבעלותו (מס בשיעור 25%) ייטיב לעשות אם ישקול לדחות מימוש של ניירות-ערך נסחרים שגלום בהם רווח הון (מס בשיעור 20% או 15%) לשנת 2009 על-מנת שלא יידרש לקזז בשנת 2008 את הפסדי ההון כנגד אותו רווח הון (במקום כנגד הדיבידנד).

__________________________________________________________________

מבזק זה פורסם הבוקר במוסף דה מרקר שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.