לוגו אלכס שפירא ושות׳

8.11.08: פורסמו תקנות חדשות הקובעות פטור מהיטל השבחה בשל הרחבה מכוח תמ"א 38

מבוא
במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל לאפשרות של רעידות אדמה, התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - תמ"א 38. מטרתה של תכנית זו ליצור כלים המיועדים להקל על ביצוע חיזוקם של מבנים ישנים אשר ההיתר לבנייתם ניתן לפני שנת 1980 (ולכן לא היה כפוף לתקן המחמיר לעניין עמידוּת בפני רעידות אדמה שאוּמץ באותה שנה).

כדי לעודד את חיזוק המבנים ולצורך מימון עלות החיזוק הגבוהה, מאפשרת תמ"א 38 בנייה של תוספות בנייה שונות לצורך חיזוק מבני המגורים (כגון: בנייה בקומת עמודים, הוספת אגף או קומה למבנה), והכל יחד עם חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה.

הוראת השעה מיום 6.3.2008
ביום 6.3.08 פורסם חוק התכנון והבניה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה) התשס"ח-2007 ("הוראת השעה").*
* לעיון בהוראת השעה לחצו כאן.

במסגרת הוראת השעה נקבע, למשך שלוש שנים בלבד, כי כאשר מבוקשת בניית תוספת כאמור בתמ"א 38, יחול היטל השבחה בשיעור 10% מהשיעור הרגיל. זאת, בגין מימוש הזכות לבניית תוספת באמצעות קבלת היתר לבנייה מכוח הוראות תמ"א 38 או מכוח הוראות תוכנית מפורטת שהוכנה לפי תמ"א 38 ואשר בין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.*
* במקרה שבוֹ יינתן היתר על-פי תוכנית מפורטת כאמור, יחול שיעור ההיטל המופחת (10%) רק בגין החלק בתכנית המפורטת שלגביו היה חל אותו שיעור מופחת לו היה ניתן היתר על-פי תמ"א 38.

עוד נקבע בהוראת השעה, כי שר הפנים יהיה רשאי, באישור ועדת-הפנים והגנת-הסביבה של הכנסת,לקבוע יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה, שהיא השבחה כאמור לעיל.

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט-2008
ביום 5.11.08 פורסמו תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 ("התקנות").

בגדרן של התקנות, קבע שר הפנים, כי לא תחול חובת תשלום היטל השבחה כאמור בהוראת השעה, וזאת באזורים וברשות מקומית אשר מתקיים בהם אחד מאלה:
(1) אזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה;*
* אזורים שבהם מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה גדול מ-0.125, בהתאם לתקן ישראלי 413 ת"י (תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה).
(2) ברשויות מקומיות המסוּוגות ברמה חברתית כלכלית 1 עד 6 לפי פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;*
* פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסיה - 2003, וכפי שיעודכן מזמן לזמן.

(3) בתחום הוועדות המחוזיות דרום וצפון כמשמעותן בסעיף 7 לחוק התכנון והבנייה.

רשימת הרשויות המקומיות הכלולות בפסקאות 1 ו-2 לעיל מפורטות בתוספת לתקנות.

עוד נקבע בתקנות, כי לא תחול חובת תשלום היטל השבחה כאמור בהוראת השעה בתחום הוועדות המחוזיות ירושלים, חיפה והמרכז, שלא חלה לגביהן הוראת אי-החבות דלעיל, ובלבד שהבקשה להיתר לחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה הוגשה בתוך שנה מתחילתן של התקנות (קרי: עד ליום 4.11.2009).

לעיון בתקנות לחצו כאן.

נזכיר, כי ביום 6.3.2008 פורסם ברשומות תיקון 62 לחוק מיסוי מקרקעין, המַקנה, בתנאים מסוימים, פטוֹר ממס שבח וממס רכישה בעסקות לפי תמ"א 38.
לעיון במבזק ששלחנו בעניין זה, לחצו כאן.