לוגו אלכס שפירא ושות׳

מק"מ לעומת תעודת סל מק"מ

לאחרונה הנפיקו מנהלי תעודות הסל תעודות סל על מדד המק"מ, הכולל את כל המילווים קצרי-המועד שנסחרים בבורסה. במבזק זה נידרש אפוא, להשלכות המס הגלומות בהשקעה בתעודות אלו.

ככלל, כאשר המשקיע (יחיד) מממש את השקעתו בתעודת הסל ברווח, הוא משלם בגינו מס בשיעור 20%. אם כך, לכאורה, השקעה בתעודת מק"מ נחותה מבחינה מיסויית בהשוואה להשקעה ישירה במק"מ, שהרי בעוד שהשקעה בתעודה כפופה לתשלום מס בשיעור 20%, השקעה ישירה במק"מ חייבת בתשלום מס בשיעור 15%.
ואולם, כאשר אנו משקיעים בתעודת מק"מ ומחשבים את הרווח לצורכי מס, עלינו לנטרל את שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (אינפלציה). זאת, בדומה לחישוב הרווח החייב במס במכירת מניות וקרנות נאמנות.
לעומת זאת, בהשקעה במק"מ, שהינו מכשיר שקלי, משולם מס על מלוא הרווח הנומינלי, קרי: ללא ניטרול של האינפלציה. כלומר, שיעור המס המוטל על רווח שמקורו בתעודת מק"מ הוא 20%, ואילו שיעור המס המוטל על רווח שמקורו בהשקעה ישירה במק"מ הוא 15%. עם זאת, בעוד שהמס בשיעור 20% מוטל על רווח ההון הריאלי, המס בשיעור 15% מוטל על רווח ההון הנומינלי.

לדוגמה
נניח שיחיד משקיע 1,000,000 ₪ במק"מ לתקופה של שנה. עוד נניח, כי האינפלציה באותה תקופה היא בשיעור 5% והמק"מ מַקנה ריבית שנתית בשיעור (נומינלי) של 4.2% (42,000 ש"ח).
אותו יחיד ישלם מס בסך 6,300 ש"ח (15% ×42,000 ש"ח), כך שהתשואה נטו לאחר מס תהיה 35,700 ש"ח (6,300 ש"ח – 42,000 ש"ח), קרי: 3.57%.
אם, לעומת זאת, אותו יחיד היה משקיע בתעודת מק"מ המקנה, לשם הדוגמה, תשואה זהה למק"מ, אזי הרווח הריאלי החייב במס (הרווח הנומינלי פחות האינפלציה) היה אפס וכנגזר מכך הוא לא היה משלם מס כלל, קרי: היה זוכה לתשואה בגובה 42,000 ש"ח (4.2%).

ניתן אפוא לראות, כי בנתוני הדוגמה, השקעה במק"מ באמצעות תעודת סל הביאה לתשואה נטו גבוהה יותר בהשוואה להשקעה ישירה במק"מ.
מובן שאם שיעור עליית המדד (האינפלציה) בתקופת ההשקעה היה נמוך יותר, ההפרש בין התשואה הגלומה בהשקעה בתעודת הסל לבין התשואה הגלומה בהשקעה ישירה במק"מ היה מצטמצם.

יתרון נוסף שגלום בהשקעה בתעודת המק"מ בהשוואה להשקעה ישירה במק"מ הינו דחיית מס: בדומה להשקעה בקרן נאמנות פטורה, ההשקעה בתעודת מק"מ מאפשרת לצבור (על הנייר) רווחים בשוק ההון מבלי לשלם מס עד למועד המימוש בפועל. זאת, הן לגבי משקיע יחיד והן לגבי משקיע שהוא חברה.

מבחינת קיזוז הפסדים לצורכי מס, אין הבדל בין מק"מ לבין תעודת סל על מדד המק"מ, שכן בשני המקרים ניתן לקזז את הפסד ההון מהמכירה כנגד רווחי הון מכל סוג שהוא וגם, בתנאים מסוימים, כנגד ריבית/דיבידנד שמקורם בניירות-ערך.

לבסוף, נדגיש, כי לצד השלכות המס שתוארו לעיל קיימות השלכות נוספות הנגזרות מהאינפלציה, מהבדלי התשואה (תעודת המק"מ עשויה להניב תשואה נמוכה יותר שכן התעודה משקיעה בכל המק"מים, לרבות כאלה עם מח"מ קצר יותר המניב תשואה נמוכה יותר) ומהעמלות הכרוכות בסוגי ההשקעה השונים, ומובן שיש להביא גם השלכות אלו בחשבון.

 

__________________________________________________________________

מבזק זה פורסם הבוקר במוסף דה מרקר שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.