לוגו אלכס שפירא ושות׳

25% או 29%?

ככלל, עד לתום שנת-המס 2005, שיעור המס שחל על רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרנות נאמנות בידי חברה נגזר מהשְאֵלה האם סעיף 6 לחוק התיאומים חל בקביעת הכנסתה של אותה חברה:
אם סעיף זה חל בקביעת ההכנסה, אזי רווח ההון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרנות נאמנות חויב במס חברות בשיעור רגיל (34% בשנת-המס 2005).
לעומת זאת, אם סעיף 6 לחוק התיאומים לא חל בקביעת הכנסתה של החברה (בדרך-כלל, מדובר היה בחברות החזקה ללא פעילות עסקית), אזי רווח ההון חויב במס בשיעורים זהים, על-פי רוב, לאלה שחלו על יחיד (10%, 15% או 25% לפי העניין).

במסגרת הרפורמה במס (תיקון 147) בוטל סעיף 6 לחוק התיאומים וזאת החֵל מיום 1.1.2006.
במקביל, נקבעה הוראת-שעה, לפיה בשנות-המס 2006–2009 יחויב רווח הון של חברה במס בשיעור 25% (ולא בשיעורים הרגילים).
עם זאת, הוראת-השעה הוכפפה לחריג, לפיו אם מדובר ברווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרנות נאמנות בידי חברה שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים (או התקנות הדולריות) חלו לגביה "לפני פרסומו של אותו תיקון" (תיקון 147), שאז רווח ההון יחויב במס בשיעור רגיל (קרי: מס בשיעור 31% בשנת-המס 2006, 29% ב-2007, 27% ב-2008, 26% ב-2009 ו-25% ב-2010 ואילך).

כלומר, על-מנת לקבוע את שיעור המס שחל בשנת-המס 2007 במכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרנות נאמנות בידי חברה, יש לבחון האם הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים (או התקנות הדולריות) חלו עליה "לפני פרסומו" של תיקון 147 (תיקון 147 פורסם ברשומות ביום 10.8.2005):
אם מדובר בחברה שהוראות סעיף 6 לחוק התיאומים (או התקנות הדולריות) חלו עליה לפני 10.8.05, אזי רווח ההון יחויב במס בשיעור רגיל (29% בשנת-המס 2007).
אם, לעומת זאת, מדובר בחברה שהוראות אלו לא חלו עליה לפני 10.8.05, יחול מס בשיעור 25%.

מתעוררת השְאֵלה, מהו המועד לגביו יש לבחון האם הוראות סעיף 6 חלו על אותה חברה – האם במועד כלשהו לפני יום פרסומו של תיקון 147 (10.8.05), או שמא הכַּוונה ליום 10.8.05 בלבד?
שאלה נוספת היא, מהו הדין לגבי חברות שהוקמו לאחר 10.8.05: האם יש לראות חברות כאלו כנכללות בגֶדר הוראת-השעה, או שמא חל עליהן החריג להוראת-השעה?
מבולבלים? גם אנחנו...

התלבטות נוספת היא לגבי חברות שסעיף 6 לחוק התיאומים חל, עד לביטולו, בקביעת הכנסתן, שמכרו בשנת-המס 2007 ניירות-ערך נסחרים (או יחידות של קרנות נאמנות).
לפי החריג שצוין לעיל, רווח ההון חייב בכל מקרה במס בשיעור רגיל (29%). ברם, מהנספחים לטופס הדיווח השנתי של רשויות המס (נספחים ג', ג'(1) ו-ג'(2)) עולה, כי רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים (ויחידות של קרנות נאמנות) שנרכשו ביום 1.1.2006 ואילך חייב במס בשיעור 25% (ולא 29%). זאת, גם אם מדובר בחברות שסעיף 6 לחוק התיאומים חל, עד לביטולו, בקביעת הכנסתן.

הואיל ונספחים אלה מהווים בסיס לתוכנות הדיווח (לצורכי מס) הממוחשבות הקיימות בשוק (וממילא לא ניתן לבצע דיווח ממוחשב באופן שונה), התוצאה היא שהדיווח בפועל על אותם רווחים נעשה לפי מס בשיעור 25% ולא 29%.
עד היום, רשויות המס טרם פרסמו את עמדתן הרשמית בעניין זה, אם כי למיטב ידיעתנו המצב שתואר לעיל ידוע להן.

__________________________________________________________________
מבזק זה פורסם הבוקר במוסף דה מרקר שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.