לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תקנות חדשות בנושא נאמנויות וכן תיקון נוסף לתקנות הדולריות

פורסמו שתי תקנות חדשות בנושא נאמנויות:

  1. תקנות מס הכנסה (הוראות לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ), התשס"ח-2008 (למַעבר לתקנות אלו, לחץ כאן);
  2. תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס"ח-2008 (למַעבר לתקנות אלו, לחץ כאן);

בנוסף, פורסמו תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008, הקובעות תיקון נוסף לתקנות הדולריות.* זאת, כמבואר להלן.
* התקנות הדולריות הינן תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986.

במבזק מיום 31.5.08 התייחסנו לתיקון הקודם שבוצע בתקנות הדולריות.*
* תיקון זה
בוצע במסגרת תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) (תיקון), התשס"ח-2008.
על-פי התיקון הקודם, שנבע מהירידה החדה בשער הדולר -- וכנגזר מכך, בעודף המס שנגרם, במקרים רבים, למי שבחר להחיל את התקנות הדולריות -- תאגיד שהֵחל לנהל פנקסי חשבונותיו לפי התקנות הדולריות בשנת-המס 2005, 2006 או 2007, היה רשאי לחזור בו מבחירתו ליישם את התקנות בשנת-המס 2007 או בשנת-המס 2008. זאת, למרות הכּלל הקבוע בתקנות, לפיו בחירה בהחלתן מחייבת למשך 3 שנים.
לשם כך, על התאגיד היה להודיע לפקיד-השומה עד ליום 31.5.08 על בחירתו לחזור בו מיישום התקנות הדולריות לגבי שנות-המס האמורות, ובמקרה זה, לא יוכל התאגיד לשוב ולבחור ליישם את התקנות החֵל משנת-המס שלגבּיה חזר בו כאמור ועד שנת-המס 2011.
ברם, פרסום התיקון ברשומות נעשה ביום 29.5.08, כך שחלק בלתי-מבוטל מהתאגידים לא מסר עד ליום 31.5.08 הודעה לפקיד-השומה בדבר רצונם לחזור בהם מבחירתם ליישם את התקנות הדולריות, בהתאם להוראות התיקון האמור (
חלק מהתאגידים בחרו לתת הודעה לפקיד-השומה בהסתמך על נוסח התיקון כפי שנחתם ביום 19.3.08 על-ידי שר האוצר, וזאת טרם פרסומו ברשומות).
לאור זאת, ציינו במבזק, כי מן הראוי לבצע תיקון נוסף בתקנות הדולריות בגדרו תינתן תקופה נוספת למתן ההודעה בדבר חזרה מהחלת התקנות.

ואכן, בגדרו של התיקון הנוכחי, נקבע, כי תאגיד יהיה רשאי להודיע לפקיד-השומה עד ליום 30.6.08, כי ברצונו לחזור בו מבחירתו ליישם את התקנות הדולריות בשנת-המס 2007 ו/או* בשנת-המס 2008. במקרה זה, לא יוכל התאגיד לשוב ולבחור ליישם את התקנות החֵל משנת-המס שלגבּיה חזר בו כאמור ועד שנת-המס 2011.
* כפי שכבר ציינו במבזק האמור, התיקון מדבר על "שנת המס 2007 או לשנת המס 2008, לפי בחירתו", אם כי דומה, כי כוונת מחוקק-המשנה הייתה לאפשר גם חזרה משתי שנות-המס גם יחד.

לעיון בתיקון לתקנות הדולריות לחצו כאן.