לוגו אלכס שפירא ושות׳

סוגים נוספים של תגמולים הוניים לעובדים

בנוסף לכתבי אופציות על מניות, קיימים מספר סוגים נוספים של תגמולים הוניים לעובדים.

מניות

מניות של החברה, המוקצות לעובד ללא תקופת הבשלה או מגבלות אחרות (אם כי לעיתים מופקדות בידי נאמן לתקופה מוגבלת).

מניות מוגבלות (Restridted shares)

מניות המונפקות לעובד ונרשמות על-שמו במועד ההקצאה, אך כפופות למגבלות שונות עד למועד ההבשלה. בדרך-כלל, עד למועד ההבשלה העובד זכאי להינות מהזכויות הגלומות במניות כמו יתר בעלי המניות בחברה, אך הוא אינו זכאי להעביר או למכור את המניות.
על-פי רוב, המניות ניתנות בחינם, אלא אם החוק המקומי דורש תשלום מינימלי של ערכּן הנקוב של המניות, שאז החברה גובה את המחיר מהעובד או משלמת את המחיר בעצמה.

יחידות מניה מוגבלות ((Restridted shares Units (RSU)

התחייבות בלתי-מובטחת של החברה להנפיק לעובד כמות מסוימת של מניות, או לשלם תשלום בגובה שוויָן של הממניות, וזאת במועד ההבשלה.
במהלך תקופת ההבשלה, העובד לא נהנה מזכויות של בעל מניות, אם כי לעיתים הוא זכאי לשווה-דיבידנד (Dividend equivalents).
על-פי רוב, היחידות ניתנות בחינם, אלא אם החוק המקומי דורש תשלום מינימלי של ערכּן הנקוב של היחידות, שאז החברה גובה את המחיר מהעובד או משלמת את המחיר בעצמה.

מענקי פאנטום

זכות לקבל תשלום במזומן כנגזר משווי החברה, מחיר המניה, ביצועי החברה, מכירותיה, EBITDA וכו' במועד מוגדר מראש.
התשלום עשוי להיות חד-פעמי או לשיעורין וכן כפוף לתנאים שונים.

(Employee Stock Purchase Plan (ESPP

תוכנית המאפשרת לעובד להפריש כל חודש סכום מסוים ממשכורתו נטו (בדרך-כלל עד 10%) כדי לרכוש מניות של החברה בתום תקופת התוכנית, וזאת במחיר הנמוך ממחיר השוק של המניה.