לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי - חוזר המוסד לביטוח לאומי

במבזק מיום 9.1.2008 התייחסנו לתיקון 103 לחוק ביטוח לאומי (לעיון במבזק לחצו כאן).
כפי שציינו במבזק, תיקון 103 הביא עִמו שינויים משמעותיים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי (וכנגזר מכך, גם בכללי החבות בדמי ביטוח בריאות), כאשר תחולתם של שינויים אלה נקבעה ליום 1.1.2008.
ככלל, וכמפורט בהרחבה במבזק האמור, עיקר השינויים הינו בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות לגבי הכנסות פסיביות ולגבי חברות צינור (דהיינו, חברת בית, חברה משפחתית וחברה שקופה).

לאחרונה, פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר מקצועי (חוזר מס' 1368) שעניינו בתיקון 103 והכולל טבלה המפרטת את השינויים נשוא תיקון זה.

יצוין, כי על-פי המצוין בטבלה, הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ ממשיכות להיות פטורות מדמי ביטוח (או ליתר דיוק - לא חייבות בדמי ביטוח) ללא מגבלה, וזאת בהתאם לחוות-דעת משפטית שניתנה בשעתו בעניין זה.
עוד יצוין, כי על-פי הטבלה, הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל פטורות באופן גורף, בין אם מדובר בהשכרה למגורים ובין אם שלא למגורים. ברם, לאור הוראות סעיף 350 לחוק ביטוח לאומי, כמו גם כמצוין לעניין זה בטבלה, הכּוונה להכנסה מהשכרת מקרקעין בחו"ל שחלות עליה הוראות סעיף 122א לפקודת מס הכנסה (קרי: הכנסה החייבת במס בשיעור 15%, ללא זכאות לניכוי הוצאות (למעט פחת), לקיזוז הפסדים, לפטוֹרים ולזיכוי ממס זר), וכמצוין בטבלה - "הכנסה מהשכרת מקרקעין שחל עליה שיעור מס מוגבל".

לעיון בטבלה לחצו כאן.