לוגו אלכס שפירא ושות׳

24.7.06: הפסדים מועברים ממכירת מניות נסחרות של חברות ישראליות - הבהרה

בעקבות פניות רבות שקיבלנו בקשר לכתבה שהתפרסמה הבוקר ב-The Marker, נבקש להבהיר כדלקמן:

הפסד הון שמקורו במכירת מניות של חברה ישראלית הנסחרות מחוץ לישראל ואשר נוצר למשקיע לפני 1.1.2006 מותר בקיזוז (החֵל ביום 1.1.2006 ואילך) כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (לרבות כזה שמקורו אינו בשוק ההון, כגון: שבח מקרקעין), אך לא ניתן לקזזו כנגד הכנסות מריבית/דיבידנד על ניירות-ערך. זאת, מהטעם שמדובר בהפסד הון מועבר שכפוף לנוסחו הקודם של סעיף 92 לפקודת מס הכנסה (ראו הרישא לסעיף 80(ו)(1) לתיקון 147).

למעשה, קיימים מקרים נוספים בהם הפסד הון מועבר שמקורו בשוק ההון ואשר נוצר לפני 1.1.2006 מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא. כך, למשל, הפסד הון מועבר שנוצר לפני 1.1.2006 ואשר מקורו בפדיון יחידות של קרן נאמנות פטורה/מעורבת אינו מהווה בגֶדר ''הפסד ממכירת ניירות-ערך נסחרים'' (שהרי, היחידות של הקרן אינן נסחרות) ולכן ניתן, לדעתנו, לקזזו בשנת-המס 2006 ואילך כנגד רווח הון מכל סוג שהוא.

עוד נציין, כי האמור לעיל מתייחס להפסד הון שנוצר למשקיע שהוראות פרק ב לחוק התיאומים לא חלו בקביעת הכנסתו בשנת-המס בה נוצר ההפסד. שכּן, הפסד מועבר ממכירת מניות של חברה ישראלית הנסחרות מחוץ לישראל ואשר נוצר (לפני 1.1.2006) למשקיע שאותן הוראות חלו בקביעת הכנסתו מותר בקיזוז רק כנגד הכנסה ממכירת נייר-ערך הנסחר בבורסה