לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו לקט נוסף של החלטות מיסוי

בגדרו של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחלק ט' לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי".
ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי" שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו.
את הבקשה – הכרוכה בתשלום אגרה ובהמצאת מסמכים ופרטים שונים – ניתן להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה או אחריה, למעט בקשה בעניין מס לפי חוק מע''מ או לפי חוק מיסוי מקרקעין, אותה יש להגיש לפני מועד ביצוע הפעולה נשוא הבקשה.

ההחלטה עשויה להינתן בדרך של הסכם עם המבקש ("החלטת מיסוי בהסכם") ויכול שהיא תהיה מוגבלת בזמן ומגבלות אחרות או מותנית בתנאים. בכל מקרה, לא תינתן ההחלטה אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו. כמו-כן, על החלטת מיסוי בהסכם לא יהיה ערעור, בעוד שעל החלטת מיסוי שלא בהסכם ניתן לערער כחלק מערר או ערעור על השומה.
החלטות מיסוי תינתנה על-ידי המוסד להחלטות מיסוי, וזאת על-מנת להבטיח אחידות ועקביות בטיפול בבקשות. עוד נקבע, כי ניתן יהיה לפרסם תמצית של החלטות המיסוי שניתנו ובלבד שהתמצית כאמור לא תכלול את פרטיו של המבקש. יש לזכור, כי מדובר בתמציות בלבד אשר אינן כוללות את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותן החלטות מיסוי.

ביום 5.6.2006 פורסם לקט ראשון של תמצית החלטות המיסוי שניתנו ברבעון הראשון של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 34 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, שוק ההון, תגמול מבוסס מניות לעובדים, מיסוי מקרקעין ומיסוי בינלאומי (לעיון בלקט זה לחצו כאן).

ביום 14.3.2007 פורסם לקט שני של תמצית החלטות המיסוי שניתנו ברבעון השני של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 44 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, חוקי עידוד, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין והקצאת אופציות לעובדים (לעיון בלקט זה לחצו כאן).

היום פורסם לקט שלישי של תמצית החלטות המיסוי שניתנו במחצית השנייה של שנת-המס 2006. לקט זה כולל 63 תמציות בתחומי המס הבאים: מיזוגים ופיצולים, חוקי עידוד, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין והקצאת אופציות לעובדים.

יש לזכור, כי מדובר בתמציות בלבד אשר אינן כוללות את כל התנאים, המגבלות והנסיבות שנכללו באותן החלטות מיסוי.

לעיון בלקט החלטות המיסוי לחצו כאן.