לוגו אלכס שפירא ושות׳

18.2.08: פורסמו תיקון 60 ו-61 לחוק מיסוי מקרקעין: ביטול מס מכירה והעלאת שיעור מס שבח למקרקעין ותיקים

פורסמו ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 60), התשס"ח-2008 ("תיקון 60") וחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 61), התשס"ח-2008 ("תיקון 61").

תיקון 61 - ביטול מס המכירה
תיקון 61 לחוק מיסוי מקרקעין כולל ביטול של מס המכירה, וזאת רטרואקטיבית לגבי עסקות (מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין) שנעשו ביום 1.8.07 ואילך.

תיקון 60 - הגדלת שיעור מס השבח המוטל על שבח במכירת מקרקעין שנרכשו לפני 1.4.1961
סעיף 48א(ד) לחוק מיסוי מקרקעין קובע שיעור מס שבח מירבי לגבי השבח הנומינלי הנובע במכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין כאשר יום הרכישה אירע בשנת-המס* 1960 או לפניה: אם יום הרכישה אירע בשנת-המס 1948 או מוקדם יותר, מס השבח הינו בשיעור מירבי של 12% מהשבח (הנומינלי). ואילו אם יום הרכישה היה בין שנת-המס 1949 לשנת-המס 1960, ייווסף 1% בגין כל שנה לשיעור המס המירבי. כך, למשל, אם יום הרכישה היה בשנת-המס 1954, שיעור מס השבח לא יעלה על 18%.
* "שנת מס" מוגדרת בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין כ"תקופת שנים עשר חודשים שתחילתה באחד באפריל." כלומר, לצורך קביעת שיעור המס המירבי, שנת-המס היא מיום 1 באפריל 19X1 ועד 31 במרץ 19X2.

בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע, בין היתר, כי לגבי מכירת זכות במקרקעין בידי חברה שלהּ פעילות עסקית או בידי יחיד שקיבל את המקרקעין בפירוק חברה כאמור, יוגדל שיעור המס המירבי ב-1% לכל שנת-מס החֵל משנת-המס 2005 ועד לשנת המכירה, אך לא יוֹתר מ-27% (לגבי חברה, נכון לשנת-המס 2008) או 20% (לגבי יחיד).
במסגרת תיקון 60 הורחבה הגדלתם ההדרגתית של שיעורי המס המירביים, באופן כזה שבאותם מקרים שתיקון 50 דלעיל לא חל (ראו לעיל), יווספו לשיעורי המס האמורים השיעורים הבאים ובלבד שבכל מקרה שיעור המס* לא יעלה על 25% (לגבי חברה) או 20% (לגבי יחיד):
בשנת-המס 2011 - 1%;
בשנת-המס 2012 - 2%;

בשנת-המס 2013 ואילך - 2% נוסף ל-2% הראשונים לכל שנת-מס עד למכירה.**
* יצוין, כי ניסוח התיקון בעניין זה שגוי, שכן המחוקק לא הבחין כהלכה בין שיעור המס המוטל על השבח הנומינלי לבין שיעור המס המוטל על השבח הריאלי.
** כך, למשל, במכירה בשנת-המס 2008 של מקרקעין שנרכשו בשנת-המס 1930 ותיקון 50 לא חל לגביהם, שיעור המס המירבי יהיה 12%; ואילו במכירת מקרקעין אלה בשנת-המס 2014, שיעור המס המירבי יהיה 18% (12% + 1% +1% + 2% + 2%).

לעיון בתיקון 60 ובתיקון 61 לחצו כאן.