לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו טפסים נוספים לגבי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2007

רשות המסים פרסמה טופסי מס הכנסה נוספים לשנת-המס 2007.
טפסים אלה מתווספים לטפסים שפורסמו ביום 7.1.08 ואשר צורפו למבזק ששלחנו באותו יום.

להלן רשימה מרוכזת של הטפסים שפורסמו עד כה (טרם פורסמו כל הטפסים):

לגבי יחידים

 • טופס 0135 - דו"ח שנתי לשכירים (בקשה להחזר מס) (לצפייה בטופס לחצו כאן).
 • טופס 1301 – דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל (לצפייה בטופס לחצו כאן).
 • נספח א לטופס 1301 – חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח-יד לפני התיאומים בשל אינפלציה (לצפייה בטופס לחצו כאן).
 • נספח ב לטופס 1301 – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח-יד (לצפייה בטופס לחצו כאן).
 • טופס 1322 – נספח ג לטופס 1301 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים (לצפייה בטופס לחצו כאן).

 • טופס 1325 – נספח ג(1) לטופס 1301 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה בגינו מס במקור (לצפייה בטופס לחצו כאן).

 • טופס 1324 – נספח ד לטופס 1301 – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן (לצפייה בטופס לחצו כאן).

לגבי חברות

 • טופס 1214 – דין וחשבון על הכנסות החברה בארץ ובחו"ל (לצפייה בטופס לחצו כאן).
 • טופס 1322 – נספח ג לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים (לצפייה בטופס לחצו כאן).

 • טופס 1325 – נספח ג(1) לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים (לצפייה בטופס לחצו כאן).

 • טופס 1326 – נספח ג(2) לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה שנרכשו לפני 1.1.2006 וחלות עליהם הוראות המעבר לביטול סעיף 6 לחוק התיאומים (לצפייה בטופס לחצו כאן).

 • טופס 1326א – טופס עזר לנספח ג(2) לטופס 1214 (לצפייה בטופס לחצו כאן).

 • טופס 1323 – נספח ד לטופס 1214 – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן (לצפייה בטופס לחצו כאן).