לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת - עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון

סוף חודש ינואר מתקרב ועימו גם מועד הגשת הדיווח החצי שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמות בגין רווחים בשוק ההון.

החובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ני"ע נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי–דצמבר 2007 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.
על-פי רוב, מדובר באותם מקרים בהם המכירות של ניירות-הערך בוצעו באמצעות בנקים/ברוקרים מחוץ לישראל או באמצעות האינטרנט, שאז ככל הנראה לא נוכה מס במקור בגין הרווחים שהופקו וקיימת חובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות.

בחודש יולי 2006 פרסמו רשויות המס הנחיות לגבי ביצוע הדיווח החצי-שנתי לגבי החודשים ינואר–יוני 2006. מאז, טרם הוצאו הנחיות חדשות ולכן נתייחס להנחיות המקוריות.
לפי הנחיות אלו, הדיווח החצי-שנתי ייעשה באמצעות הודעה למחלקת הגבייה שבמשרדי פקיד-השומה הרלבנטי, וזאת בהתייחס לניירות-הערך שבמכירתם לא נוכה מס במקור. כלומר, אין צורך למלא טופס כלשהו אלא מספיק לשלוח את ההודעה למחלקת הגבייה ובמקביל לשלם את המקדמה בסכום המצוין בהודעה.
במסגרת ההודעה יש לכלול את הנתונים הבאים: (א) סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה 1.7.07–31.12.07 (מספר אחד מסכם); (ב) סך כל הרווחים מניירות-הערך שנמכרו בתקופה 1.7.07–31.12.07 (מספר אחד מסכם); (ג) סך כל ההפסדים מניירות-הערך שנמכרו בתקופה 1.7.07–31.12.07 (מספר אחד מסכם); (ד) סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלבנטיים; ו-(ה) סכום המקדמה לתשלום כפי שהיא עולה מהנתונים דלעיל.

למעשה, החישובים הנדרשים לצורך הדיווח החצי-שנתי דומים לאלה שנעשים במסגרת הדו"ח השנתי. ההבדל הוא שבדו"ח השנתי צריך לכלול, בין היתר, את כל הרווחים ממכירת ני"ע נסחרים וקרנות נאמנות, בעוד שבדיווח החצי-שנתי מדובר רק ברווחים שמהם לא נוכה מס במקור.
בכל מקרה, מומלץ לערוך כבר עכשיו ניתוח מפורט של העסקות שביצענו, לקבוע את הרווחים וההפסדים ולפי זה לחשב את המקדמה שעלינו לשלם במסגרת הדיווח החצי-שנתי.

נזכיר, כי גם אם אנחנו צריכים להגיש דיווח חצי-שנתי לרשויות המס בשל רווחים שמהם לא ניכו לנו מס במקור, זה לא אומר בהכרח שאנחנו צריכים לשלם מקדמות על אותם רווחים. שהרי, ייתכן שלצד הרווחים נוצרו לנו גם הפסדים שניתן לקזזם כנגד אותם רווחים.
על-כן, עלינו לחשב לא רק את הרווחים שנוצרו לנו במחצית השנייה של שנת 2007 (שמהם לא נוכה מס במקור) אלא גם את ההפסדים שנוצרו לנו במהלך כל שנת 2007 ואף בשנים קודמות ובתנאי שאותם הפסדים טרם קוזזו מרווחים אחרים עד ואף לא הובאו בחשבון לעניין הדיווח החצי-שנתי הקודם (שאז אנחנו בעצם משתמשים באותו הפסד פעמיים).
בהקשר זה נציין, כי על-פי ההנחיות של רשויות המס, לא ניתן היה לקזז – במסגרת הדיווח החצ-השנתי לחודשים ינואר-יוני 2006 – הפסדים מניירות-ערך שנוצרו בתקופה 1.1.06–30.6.06 בחשבון ניירות-ערך שבו מבוצע קיזוז שוטף של הפסדים מרווחים לצורכי ניכוי מס במקור (למשל: חשבון בבנק בישראל) אלא אם ניתן אישור פקיד-השומה לכך. עם כל הכבוד, נראה לנו שהתניית הקיזוז כאמור בקבלת אישורו של פקיד-השומה אינה מעוגנת בחוק ומדובר בזכות העומדת בכל מקרה לנישום. כלומר, הנישום זכאי, לדעתנו, לבצע "חישוב מחדש" של כלל הרווחים וההפסדים שנוצרו לו בתקופת הדיווח לרבות הפסדים שקוזזו על-ידי הבנק/ברוקר כנגד רווחים אחרים וכתוצאה מקיזוז זה לא לא נוכה מס במקור מאותם רווחים. עם זאת, במקרה זה, אותם רווחים יובאו בחשבון לעניין תשלום המקדמה.

* מבזק זה פורסם הבוקר במוסף The Marker שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.