לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה בעניין ניכוי הוצאות רכב ושווי שימוש ברכב

פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח-2007 ותקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ח-2007.

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח-2007 כוללות מספר שינויים בעניין שווי השימוש שיש לזקוף לעובד בשל רכב צמוד. תוקפם של השינויים נקבע ליום 1.1.2008. ואלה הם השינויים:

 •  רכב צמוד (שבגינו יש לזקוף שווי שימוש) יכלול גם אופנוע שסיווגו L3, אך הוא לא יכלול רכב תפעולי;*
 • שווי השימוש בגין אופנוע שסיווגו L3 שהועמד לרשות העובד יהיה 250 ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 500 ש"ח בשנת-המס 2009 ו-750 ש"ח בשנת-המס 2010 ואילך;
 • שווי השימוש של רכב מקבוצת מחיר 1 יהיה יהיה 1,380 ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 1,580 ש"ח בשנת-המס 2009, 1,920 ש"ח לחודש בשנת-המס 2010, ו-2,260 ש"ח בשנת-המס 2011 ואילך;
 • שווי השימוש של רכב מקבוצת מחיר 2 יהיה יהיה 1,530ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 1,730 ש"ח בשנת-המס 2009, 2,090 ש"ח לחודש בשנת-המס 2010, ו-2,450 ש"ח בשנת-המס 2011 ואילך;
 • שווי השימוש של רכב מקבוצת מחיר 3 יהיה יהיה 2,100 ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 2,450 ש"ח בשנת-המס 2009, 2,800 ש"ח לחודש בשנת-המס 2010, ו-3,150 ש"ח בשנת-המס 2011 ואילך;
 •  השימוש של רכב מקבוצת מחיר 4 יהיה יהיה 2,570 ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 2,980 ש"ח בשנת-המס 2009, 3,380 ש"ח לחודש בשנת-המס 2010, ו-3,780 ש"ח בשנת-המס 2011 ואילך;
 •  השימוש של רכב מקבוצת מחיר 5 יהיה יהיה 3,580 ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 4,130 ש"ח בשנת-המס 2009, 4,680 ש"ח לחודש בשנת-המס 2010, ו-5,230 ש"ח בשנת-המס 2011 ואילך;
 •  השימוש של רכב מקבוצת מחיר 6 יהיה יהיה 4,590 ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 5,320 ש"ח בשנת-המס 2009, 6,050 ש"ח לחודש בשנת-המס 2010, ו-6,780 ש"ח בשנת-המס 2011 ואילך;
 •  השימוש של רכב מקבוצת מחיר 7 יהיה יהיה 5,820 ש"ח לחודש בשנת-המס 2008, 6,790ש"ח בשנת-המס 2009, 7,760 ש"ח לחודש בשנת-המס 2010, ו-8,720 ש"ח בשנת-המס 2011 ואילך;
  * רכב תפעולי מוגדר כאחד מאלה: (א) רכב ביטחון (כהגדרתו בתקנות התעבורה) המשמש בפעילות מבצעית או בטחונית בלבד; (ב) רכב שלא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, המשַמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח-היד/עסק ואשר בתום שעות העבודה אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק, והכל בלבד שמקום העיסוק של המעביד או של בעל משלח-היד/עסק אינו בבית מגוריו.

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ח-2007 כוללות מספר שינויים לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995. גם תוקפם של השינויים נקבע ליום 1.1.2008. ואלה הם השינויים:

 • הוצאות החזקת רכב שאינו אופנוע שסיווגו L3 (ואף אינו רכב של חברה להשכרת רכב) שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה תותרנה בניכוי לפי הגבוה שבין שני אלה: (א) סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (ראו לעיל); (ב) 45% מהוצאות החזקת הרכב.
 •  הוצאות החזקת אופנוע שסיווגו L3 שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה תותרנה בניכוי לפי הגבוה שבין שני אלה: (א) סכום הוצאות החזקת האופנוע בניכוי שווי השימוש באופנוע כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (ראו לעיל); (ב) 25% מהוצאות החזקת ההחזקת האופנוע.
 • הוצאות רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו תותרנה בניכוי במלואן.