לוגו אלכס שפירא ושות׳

כללי קיזוז הפסד הון ממכירת זכות במקרקעין

ככלל, הפסד ממכירת זכות במקרקעין נוצר כאשר עלות המקרקעין גבוהה יותר מהתמורה שהתקבלה במכירתם.

הפסד הון ממכירת זכוּת במקרקעין שנוצר בשנת-המס (הפסד שוטף) מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא, לרבות שבח מקרקעין אחר, רווח הון בשוק ההון וכו'.

אם לא ניתן לקזז את ההפסד בשנה שבהּ הוא נוצר, ההפסד יועבר לשנות-המס הבאות, ויקוזז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (ללא מגבלת זמן אך בכפוף להגשת דו"ח שנתי).
ויודגש: אם ניתן לקזז את ההפסד כנגד רווח הון (לרבות רווח החייב במס בשיעור נמוך) ובפועל לא יבוצע קיזוז, לא ניתן יהיה להעביר את ההפסד לשנות-המס הבאות.

מובן אפוא, כי תכנון מס נכון יביא לכך שהפסד ההון יקוזז כנגד רווח הון החייב בשיעור מס גבוה, וזאת על-מנת למקסם את חיסכון המס הגלום בקיזוז. על-כן, ולאור המגבלות המוטלות על הקיזוז, יש לתכנן באופן מושכל את מועד מכירת הנכסים (הן הנכסים שגלום בהם רווח והן הנכסים שגלום בהם הפסד) ואופן ביצוע הקיזוז.