לוגו אלכס שפירא ושות׳

29.11.07: אושרה ההקלה לגבי היטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38)

במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל לאפשרות של רעידות אדמה, התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - תמ"א 38.
מטרתה של תכנית זו ליצור כלים המיועדים להקל על ביצוע חיזוקם של מבנים ישנים אשר ההיתר לבנייתם ניתן לפני שנת 1980 (ולכן לא היה כפוף לתקן המחמיר לעניין עמידוּת בפני רעידות אדמה שאוּמץ באותה שנה).
כדי לעודד את חיזוק המבנים ולצורך מימון עלות החיזוק הגבוהה, מאפשרת תמ"א 38 בנייה של תוספות בנייה שונות לצורך חיזוק מבני המגורים (כגון: בנייה בקומת עמודים, הוספת אגף או קומה למבנה), והכל יחד עם חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה.

היום פורסם ברשומות חוק התכנון והבניה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה) התשס"ח-2007 ("הוראת השעה").

בגדרהּ של הוראת השעה נקבע, כי כאשר מבוקשת בניית תוספת כאמור בתמ"א 38, יחול היטל השבחה בשיעור 10% מהשיעור הרגיל. זאת, בגין מימוש הזכות לבניית תוספת באמצעות קבלת היתר לבנייה מכוח הוראות תמ"א 38 או מכוח הוראות תוכנית מפורטת שהוכנה לפי תמ"א 38 ואשר בין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.
עוד נקבע, כי במקרה שבוֹ יינתן היתר על-פי תוכנית מפורטת כאמור, יחול שיעור ההיטל המופחת (10%) רק בגין החלק בתכנית המפורטת שלגביו היה חל אותו שיעור מופחת לו היה ניתן היתר על-פי תמ"א 38.

יש להדגיש, כי שיעור ההיטל המופחת נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים בלבד. בנסיבות אלו, בעלי דירות ו/או יזמים השוקלים לעשות שימוש בהוראות תמ"א 38 ייטיבו לעשות אם יזרזו את בחינת הנושא על כל היבטיו.*

(לעיון בהוראת השעה לחצו כאן).

* נזכיר, כי ביום 23.7.07 פורסמה ברשומות הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 60), התשס"ז–2007 ("הצעת החוק לתיקון 60") (לעיון בהצעת חוק זו לחצו כאן).
במסגרת הצעת החוק לתיקון 60, הוצע להוסיף לחוק מיסוי מקרקעין פרק חדש (פרק חמישי 5) שעניינו בפטור ממס שבח וממס מכירה לגבי מכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38.
על-פי ההצעה, הפטור ממס שבח וממס מכירה יינתן (רטרואקטיבית לגבי מכירות שנעשו ביום 18.5.05 ואילך) בתנאי שהתקיימו שלושת התנאים המצטברים הבאים: (א) המקרקעין הנמכרים אינם מלאי עסקי בידי המוכר; (ב) התמורה בעד המכירה ניתנה בשירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק (במקרה של תמורה שניתנה שלא בשירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק, יחול חיוב במס באופן יחסי); ו-(ג) בוצע חיזוק של המבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תוכנית החיזוק, מפני רעידות אדמה, בהתאם להוראות תוכנית החיזוק.על-פי הצעת החוק, הפטור ממס יינתן למוכר בנוסף לכל פטור אחר המגיע לו ולא יהיה בזכאות לפטור כדי לפגוע בזכאות לפטור אחר ממס לרבות הפטור במכירת דירת מגורים מזכה לפי פרק חמישי 1
לחוק מיסוי מקרקעין.
הצעת החוק לתיקון 60 טרם אושרה!