לוגו אלכס שפירא ושות׳

פק"מ OUT קרן כספית IN

לאחרונה (28.12.07) פורסמו תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשס"ח-2007 (לעיון בתקנות לחצו כאן), שעניינן, בין היתר, בהוספת סוג חדש של קרנות נאמנות: "קרנות כספיות" (Money Market Fund).

החידוש הגדול שבתקנות, שתיכנסנה לתוקף ביום 31.12.2007, הינו בנכסים שיירכשו על-ידי הקרן הכספית: המדובר באג"ח, מק"מ, תעודות חוב ופיקדונות שמשך החיים הממוצע (מח"מ) שלהם אינו עולה על 90 יום.
קהל היעד של אותן קרנות שקליות הינו ברור: מיליארדי השקלים ששוכבים כיום בפיקדונות בנקאיים בתנאים גרועים ובריבית נמוכה.
ההנחה היא אפוא, שבקרנות הכספיות תשולם למשקיעים ריבית גבוהה יותר, וזאת לצד נזילות (להבדיל מהפיקדונות הבנקאיים המחייבים סגירה של הכסף לתקופה ארוכה כדי לשפר את שיעור הריבית).
בשולי הדברים נוסיף, כי על-פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשס"ח–2007 (לעיון בתקנות אלו, לחצו כאן), עמלת ההפצה תהיה בשיעור 0.125% בלבד, דבר שאמור להביא לדמי ניהול מוקטנים.

מבּחינה מיסויית ענייננו בקרן נאמנות לכל דבר ועניין. כמו-כן, יש להניח, כי מרבית הקרנות הכספיות תבחרנה להיחשב כקרנות פטורות ולא כקרנות חייבות.
ככלל, קרן נאמנות פטורה, כשמה כן היא, פטורה ממס על הכנסותיה. עם זאת, כאשר המשקיע (יחיד) מממש את השקעתו בקרן הפטורה ברווח, הוא משלם בגינו מס בשיעור 20%. כלומר, מדובר בשיעור מס גבוה יותר מזה שמשולם על מק"מ או פק"מ (15%). עם זאת, כאשר אנו משקיעים בקרן נאמנוּת פטורה ומחשבים את הרווח לצורכי מס אנו מנטרלים את שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (אינפלציה), וזאת בדיוק כפי שנעשה בחישוב הרווח החייב במס במכירת מניות. לעומת זאת, כאשר אנו משקיעים בפּק"מ/מק"מ, אנו משלמים מס על מלוא הרווח הנומינלי, קרי: ללא ניטרול של האינפלציה. כלומר, בעוד שהמס בשיעור 20% מוטל על רווח ההון הריאלי, המס בשיעור 15% מוטל על רווח ההון הנומינלי.
להשקעה בקרן כספית (פטורה) יתרון משמעותי בהשוואה למק"מ ולפּק"מ והוא דחיית מס. כזכור, קרן פטורה אינה משלמת מס על הכנסותיה והמס מוטל רק כאשר המשקיע מוכר את היחידות בקרן (אם הקרן מחלקת רווחים יש מיסוי על רווחים אלה). כלומר, ההשקעה בקרן מאפשרת לצבור (על הנייר) רווחים בשוק ההון מבלי לשלם מס, וזאת עד למועד המימוש בפועל.
בהקשר זה נזכיר, כי חברה בעלת פעילות עסקית חייבת במס על רווחים שמקורם בקרן נאמנות (חייבת/פטורה) בשיעור 29% (נכון לשנת-המס 2007). השקעה של חברה בקרן נאמנות חייבת מביאה אפוא, לכפל-מס: פעם אחת, במישור הקרן (שמשלמת מס כמו יחיד); ופעם שנייה, במישור החברה. על-כן, זולת אם מדובר בקרן שצברה הפסדים לצורכי מס, אין כל הגיון שחברה תשקיע בקרן חייבת. יתרה מזו, השקעה בקרן פטורה תאפשר לחברה דחייה של המס עד למועד מימוש ההשקעה בקרן. נזכיר, כי שיעור המס המוטל על חברות עתיד לרדת ל-25% (כיום – 29%; שנת-המס 2008 – 27%; 2009 – 26%; 2010 – 25%), כך שדחיית אירוע המס תביא לחיסכון וודאי.

יתרון נוסף שיש לקרן כספית (פטורה) על-פני פּק"מ הינו לעניין קיזוז הפסדים: הפסד הון ממכירת ניירות-ערך מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא ובמקרים מסוימים גם כנגד ריבית/דיבידנד שמקורם בניירות-ערך. כלומר, לא ניתן לקזז הפסד הוֹן כנגד הכנסות ריבית מפּק"מ (שכן פּק"מ אינו נחשב לנייר-ערך), אך ניתן לקזז את ההפסד כנגד רווח הון מפדיון יחידות בקרן כספית.

סיכומו של עניין: לקרן הכספית עשויים להיות מספר יתרונות משמעותיים ובכלל זאת יתרונות מס מעצם היותה קרן פטורה. מובן שבכל מקרה, יש לבחון את כדאיות ההשקעה בהתחשב בנתוניו האישיים של המשקיע, האינפלציה ועמלות/דמי הניהול הכרוכים בהשקעה.

* מבזק זה פורסם הבוקר במוסף The Marker שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.