לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטוֹרים ממס מכירה

קיימים מספר מקרים לגביהם נקבע פטוֹר ממס מכירה. בכל מקרה, על המוכר לדַווח לרשויות המס על ביצוע המכירה.

להלן הפטוֹרים ממס מכירה:

מכירה הפטורה ממס שבח על-פי מספר סעיפים שונים (למשל: מכירת זכות מנאמן לנהנה) פטורה גם ממס מכירה.

מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ממס מכירה.

 

מכירת זכוּת במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו פטורה מס מכירה. לעניין זה, המונח "קרוב" כולל: (א) בן-זוג; (ב) הורה, הורי-הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה; (ג) אח או אחות לגבי זכות שקיבל פלוני מהורה או מהורי-הורה בלא תמורה כולה או מקצתה, או בירושה.

נזכיר, כי במסגרת תיקון 61 לחוֹק מיסוי מקרקעין בוטל מס המכירה, וזאת רטרואקטיבית לגבי עסקות שבוצעו ביום 1.8.07 ואילך.