לוגו אלכס שפירא ושות׳

חישוב החבות במס מכירה

מס המכירה הוטל בשיעור משווי המכירה של הזכות שנמכרה.
שווי המכירה הוא השווי ביום המכירה של הזכות הנמכרת כשהיא נקיה מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה, או זכות אחרת הבאה להבטיח חוב. השווי ביום המכירה נקבע לפי שווי השוק, אלא אם מנהל מיסוי מקרקעין שוכנע, כי התמורה הנקובה בהסכם המכירה נקבעה בתום-לב ובלי שהושפעה מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה
(בין במישרין ובין בעקיפין).

כדי לקבוע את שיעור מס המכירה, נדרש היה לבחון מהו הנכס ומהו מועד רכישתו, כמוסבר בטבלה שלהלן.

מועד הרכישה

סוג המקרקעין הנמכרים

שיעור מס המכירה

לפני יום 7.11.01

דירת מגורים שהיא מלאי עסקי

0%

דירת מגורים לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

0%

דירת מגורים מזכה

פטוֹר

מקרקעין אחרים

2.5%

ביום 7.11.01 ואילך

דירת מגורים שהיא מלאי עסקי

0%

דירת מגורים מזכה לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

0%

מקרקעין אחרים

אין חבות במס מכירה כלל

במסגרת תיקון 61 לחוֹק מיסוי מקרקעין בוטל מס המכירה, וזאת רטרואקטיבית לגבי עסקות שבוצעו ביום 1.8.07 ואילך.