לוגו אלכס שפירא ושות׳

למהותו של מס מכירה

מס המכירה הינו מס עקיף שהוטל על מי שמכר לפני 1.8.2007 זכות במקרקעין שרכש לפני 7.11.2001. כמו-כן, מאחר שניתן להחזיק מקרקעין גם באמצעות תאגיד, הוטל מס מכירה גם על מכירת מניות של איגוד מקרקעין ("פעולה באיגוד מקרקעין") ובלבד שהמכירה בוצעה לפני 1.8.2007.

מס המכירה הוטל בשיעור משווי המכירה. כלומר, בניגוד מס שבח שמוטל רק אם נוצר שבח (רווח) במכירה, מס המכירה הוטל בכל מקרה של מכירה (למעט אם נקבע פטוֹר ספציפי).

במסגרת תיקון 61 לחוֹק מיסוי מקרקעין בוטל מס המכירה, וזאת רטרואקטיבית לגבי עסקות שבוצעו ביום 1.8.07 ואילך.

כאמור, מס מכירה הוטל כאשר התבצעה מכירה של זכוּת במקרקעין.  
קיימות מספר פעולות שאינן נחשבות ל"מכירה". פעולות אלו לא רק שאינן חייבות במס מכירה, אלא שגם לא הייתה חובה לדַווח עליהן לרשויות המס. במסגרת פעולות אלו נכללות, בין היתר, הפעולות הבאות:
הקניית זכות לנאמן, אפוטרופוס וכו'
הקניית זכות לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב וכו' אינה נחשבת למכירה.
העברה אגב גירושין
העברת זכויות בזכוּת במקרקעין הנעשית על-פי פסק-דין שניתן אגב הליכי גירושין ובלבד שמדובר בהעברה בין בני-הזוג או מהם לילדיהם.
הורשה
הורשה איננה מכירה. עם זאת, נקבע, כי מכירת זכוּת במקרקעין הנמנית עם נכסי עיזבון, יראו אותה כמכירת הזכות בידי היורשים.
עוד נקבע, כי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף או בשווה כסף שאינו נמנה עם נכסי העיזבון, יראו את חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לעניין זה, "חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" הינה החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה כמשמעותם בחוק הירושה ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם טרם הסתיימה חלוקת העיזבונות ולפני פטירתם היו המורישים בני-זוג או שהיו ילד והורהו.