לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפטוֹרים ממס שבח – כללי

קיימים מספר מקרים בהם מכירת זכות במקרקעין פטורה ממס שבח (למעשה, מדובר, על-פי רוב, בדחיית מס). עם זאת, יש לדַווח לרשויות המס על ביצוע המכירה.

להלן הפטוֹרים העיקריים:

פטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (לדיון בפטוֹר זה לחצו כאן).

פטוֹר ממס שבח על תשלומי איזון כמשמעותם בסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין ששולמו לבעל דירה כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית שוויָה של הדירה ללא זכויות ההרחבה.

מתן ייפוי כח לאחֵר למכור לאדם שלישי זכוּת במקרקעין מטעם המַרשה פטוּר ממס שבח אם התקיים אחד מאלה: ייפוי הכח ניתן לביטול בכל עת; ייפוי הכח הינו בלתי-חוזר לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים; ייפוי הכח נועד להבטיח את זכויות הנותן והשלוּח אינו נהנה מתמורת המכירה למעט שכר סביר והוצאות; ייפוי הכוח ניתן לבורר להבטחת ביצוע פסק-דין.

פטוֹר ממס שבח במכירה ללא תמורה למדינה, לרשות מקומית, לקק"ל או לקרן היסוד.

מכירת זכוּת במקרקעין ללא תמורה למוסד ציבורי פטורה ממס שבח.

מכירת זכוּת במקרקעין בידי מוסד ציבורי פטורה, בתנאים מסוימים, ממס שבח.

מכירת זכוּת במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו פטורה ממס שבח. לעניין זה, קרוב כולל בן-זוג; הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה; ואח או אחות, אך זאת רק לגבי זכות במקרקעין שנותן המתנה קיבל מהורה או מהורי-הורה בלא תמורה או בירושה.

הפקעה של זכוּת במקרקעין, שתמורתה ניתנה כפיצוי רק זכוּת במקרקעין פטורה ממס שבח.

העברת זכות מנאמן לנהנה.

העברת זכוּת במקרקעין לתאגיד על-ידי בעלי זכויות באותו תאגיד בתמורה להקצאה בלבד באותו תאגיד פטורה ממס שבח בתנאים מסוימים.

מכירת זכוּת במקרקעין של איגוד מתפרק לבעלי הזכויות באותו איגוד פטורה ממס שבח בתנאים מסוימים.

מכירה של אוֹפציה במקרקעין.