לוגו אלכס שפירא ושות׳

למהותו של מס שבח

ככלל, מס שבח הינו מס רווחי הון המוטל מכוח חוק מיסוי מקרקעין על רווח (שבח) במכירת מקרקעין בישראל, וליתר דיוק – במכירת זכות במקרקעין.
עם זאת, מאחר שניתן להחזיק מקרקעין גם באמצעות תאגיד, מוטל מס שבח גם על רווח (שבח) במכירת מניות של איגוד מקרקעין ("פעולה באיגוד מקרקעין").

כאמור, מס שבח מוטל על השבח במכירת זכוּת במקרקעין. כלומר, נדרשים שני תנאים מצטברים לקיומו של אירוע מס שבח:
האחד – בוצעה "מכירה" של "זכות במקרקעין";
השני – נוצר שבח (רווח) כתוצאה מהמכירה.

יצוין, כי קיימות מספר פעולות שאינן נחשבות ל"מכירה".
פעולות אלו לא רק שאינן חייבות במס שבח, אלא שגם אין חובה לדַווח עליהן לרשויות המס.
במסגרת פעולות אלו נכללות, בין היתר, הפעולות הבאות:

הקניית זכות לנאמן, אפוטרופוס וכו'

הקניית זכות לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב וכו' אינה נחשבת למכירה.
עם זאת, כאשר מי שהוקנתה לו זכות כאמור ימכור אותה, יחושב המס כאילו נמכרה הזכות על-ידי מי שממנו היא הוקנתה.

העברה אגב גירושין

העברת זכויות בזכוּת במקרקעין הנעשית על-פי פסק-דין שניתן אגב הליכי גירושין ובלבד שמדובר בהעברה בין בני-הזוג או מהם לילדיהם.

הורשה

הורשה איננה מכירה. עם זאת, נקבע, כי מכירת זכוּת במקרקעין הנמנית עם נכסי עיזבון, יראו אותה כמכירת הזכות בידי היורשים.
עוד נקבע, כי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף או בשווה כסף שאינו נמנה עם נכסי העיזבון, יראו את חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לעניין זה, "חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" הינה החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה כמשמעותם בחוק הירושה ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם טרם הסתיימה חלוקת העיזבונות ולפני פטירתם היו המורישים בני-זוג או שהיו ילד והורהו.