לוגו אלכס שפירא ושות׳

8.11.07: פורסם תיקון 59 לחוק מיסוי מקרקעין - הרחבת מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה

במבזק מיום 16.10.07 התייחסנו לפרסומה של הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008, בגדרהּ הוצע, בין היתר, לקבוע הוראות המרחיבות את מדרגות מס הרכישה החלות ברכישת דירת מגורים יחידה.
הוראות אלו הפכו היום, בכפוף למספר שינויים, לחוק מחיֵיב עם פרסומו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 59), התשס"ח-2007 ("תיקון 59" או "התיקון").

במסגרת התיקון נקבעה הוראת קבע, לפיה ברכישת דירת מגורים יחידה ביום 1.11.07 ואילך, שיעורי המס יהיו כדלקמן: על חלק השוֹוי של הדירה הנרכשת עד 925,000 ש"ח לא ישולם מס רכישה; על חלק השוֹוי העולה על 925,000 ש"ח ועד 1,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור 3.5%; ואילו על חלק השוֹוי העולה על 1,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור 5%.

עוד נקבע, כי מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים תעודכנה אחת לשנה בלבד (במקום ארבע פעמים בשנה). עדכון המדרגות יבוצע ב-16 בינואר של כל שנה.

התיקון כולל הוראה נוספת שעניינה בהוראת השעה שנקבעה במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה (סעיף 9ד לחוק).
במסגרת אותה הוראת שעה שנקבעה לתקופה 1.7.05-31.12.07 נקבע, כי לא יחול חיוב במס רכישה בעת רכישת דירת מגורים יחידה, וזאת עד לשווי של כ-600,000 ש"ח. ואילו על חלק השוֹוי שבין השווי האמור ועד לשווי של כ-744,000 ש"ח הוטל מס רכישה בשיעור 3.5% (מעל השוֹוי האמור הוטל מס בשיעור 5%).
במסגרת התיקון נקבע, כי הוראת השעה תחול עד ליום 31.7.07; ואילו בתקופה שמיום 1.8.07 ועד ליום 31.10.07 תחולנה המדרגות הבאות: על חלק השוֹוי של הדירה הנרכשת עד 850,000 ש"ח לא ישולם מס רכישה; על חלק השוֹוי העולה על 850,000 ש"ח ועד 1,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור 3.5%; ואילו על חלק השוֹוי העולה על 1,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור 5%.

* יושם אל לב, כי במקביל לתיקון 59 פורסמה הודעה מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיאום סכומי מס רכישה בהוראה השעה), התשס"ח-2007 (ק"ת 6621). הודעה זו מעדכנת (לפי שיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים) את מדרגות מס הרכישה שנקבעו במסגרת הוראת השעה דלעיל, וזאת ליום 16.10.07 ואילך. דומה, כי מדובר בטעות, שהרי מדרגות אלו הוחלפו, כאמור, במסגרת תיקון 59 שנידון לעיל. 

לעיון בתיקון לחצו כאן.