לוגו אלכס שפירא ושות׳

28.10.07: הודעת רשויות המס לגבי תיקון החקיקה המתייחס למס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים

במבזק שפרסמנו ביום 16.10.07 התייחסנו לתיקון החקיקה (תיקון 159) המתייחס למס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים.

כפי שציינו במבזק האמור, החוק כלל תיקון רטרואקטיבי, לפיו תשלום המס בשיעור 10% יבוצע בתוך 30 ימים מתום שנת-המס ולא בתוך 30 ימים מיום קבלת ההכנסה.
עוד ציינו, כי התיקון כאמור יחול רטרואקטיבית לגבי הכנסה מדמי שכירות שהופקה בשנת-המס 2006 בידי יחיד שלא שילם את המס על הכנסתו זו בתוך 30 ימים מיום קבלתה. זאת, בתנאי שהמס החָל על אותה הכנסה (לרבות הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת-המס 2006) ישולם בתוך 30 ימים מיום פרסום החוק (קרי: לכל המאוחר עד ליום 14.11.07). לתשלום כאמור ייווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת-המס 2006 ועד למועד התשלום בפועל.
לאור האמור, הבהרנו, כי משכירים שלא הקפידו בשנת 2006 על תשלום המס בשיעור 10% במועד (קרי: תוך 30 ימים מיום קבלת ההכנסה) ואשר הכנסתם מהשכרת דירה חרגה מתקרת הפטוֹר יכולים עדיין להיכלל במסגרת מסלול המיסוי בשיעור 10%. זאת, בכפוף לתשלום המס (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית) לכל המאוחר עד ליום 14.11.07.

הבוקר פורסמה הודעת רשות המיסים בעניין זה.
על-פי המצוין בהודעה, הנישום זכאי לשיעור המס של 10% גם לגבי הכנסות שכירות שהופקו בשנת-המס 2006 ובלבד שישלם את המס החָל על אותן הכנסות עד ליום 13.11.07 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת-המס 2006 ועד למועד התשלום בפועל.

נראה, כי בהודעה הרשות נפלה טעות, שכן התיקון פורסם ברשומות ביום 15.10.07, כך ששלושים הימים מסתיימים ביום 14.11.07 ולא ביום 13.11.07.
עם זאת, ולשם הזהירות, מומלץ לשלם את המס כאמור (לרבות הפרשי ההצמדה והריבית) עד ליום 13.11.07. זאת, למותר לציין, לאחר בחינת כדאיות הבחירה במסלול ה-10%.