לוגו אלכס שפירא ושות׳

דמי ביטוח לאומי על הכנסות בשוק ההון?

ביום 15.10.07 פורסמה הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 2008.
כמיטב המסורת, הצעת חוק זו כוללת שורה ארוכה של הוראות חקיקה בתחומים שונים ובכללן לא מעט "עיזים". בכתבה זו נתמקד באחד מתיקוני החקיקה המוצעים ואשר עניינו בשינוי כללי החיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות פסיביות.

כיום, יחיד חייב, בתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות בגין הכנסותיו השונות: הכנסה מעבודה (שכיר); הכנסה מעסק או ממשלח יד (עצמאי); והכנסה שאינה מעבודה. עם זאת, קיימים מספר חריגים:
האחד – רווח הון ממכירת נכסים – ובכלל זאת רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים – אינו חייב בתשלום דמי ביטוח.
השני – קיימת תקרה (בסך 35,760 ₪ לחודש) לגבי ההכנסה שחייבת בתשלום דמי ביטוח. כלומר, מי שהכנסותיו עולות על התקרה לא משלם על הסכום העודף דמי ביטוח.
השלישי עובד עצמאי או עובד שכיר, שיש להם נוסף על הכנסותיהם מעבודה כעצמאי או כשכיר, גם הכנסות פסיביות אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות בגין אותן הכנסות ובלבד שאותן הכנסות שוות או נמוכות מההכנסה ממשלח-יד או מעבודה. כתוצאה מכך, אם ההכנסה הפסיבית נמוכה ולוּ בשקל אחד מההכנסה ממשלח-יד או מעבודה, היא לא תחויב בתשלום דמי ביטוח. מצב משפטי זה איפשר למשוך רווחים מחברה בדרך של משכורת + דיבידנד בסכום הנמוך מהמשכורת, כך שהדיבידנד לא חויב בדמי ביטוח לאומי/בריאות.
הרביעי – כאשר ליחיד יש הכנסה הן ממשלח-יד (עצמאי), הן מעבודה (שכיר) והן הכנסה פסיבית, ההכנסה הפסיבית אינה חייבת בדמי ביטוח.
החמישי – ישנם מספר סוגי הכנסה לגביהם נקבע במפורש כי הם לא חייבים בתשלום דמי ביטוח. זאת, ללא קשר לסכומם וללא קשר ליחס ביניהם לבין הכנסותיו האחרות של אותו יחיד. במסגרת זו, נכללות, בין היתר, הכנסות מריבית על פיקדון בנקאי, הכנסות מריבית על אג"ח (למעט בידי בעל שליטה בחברה שהנפיקה את האג"ח) וכן הכנסות מהשכרת דירה למגורים הפטורות ממס או החייבות במס בשיעור 10%. יצוין, כי קיימות הכנסות בשוק ההון אשר לא נכללו, משום מה, במסגרת ההכנסות שאינן חייבות בדמי ביטוח, כגון: הכנסה של יחיד מהפרשי הצמדה הפטורה ממס. עם זאת, בפרקטיקה, הכנסות אלו אינן מתחייבות בדמי ביטוח.

במסגרת הצעת חוק ההסדרים, מוצע, בין היתר, לקבוע, כי מי שיש לו הכנסה פסיבית יחויב בגינהּ בתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות. זאת, בין אם אותה הכנסה פחותה ממחצית סך הכנסותיו (כאמור בחריג השלישי לעיל) ובין אם יש לו, נוסף לאותה הכנסה, הכנסה ממשלח-יד ומעבודה (כאמור בחריג הרביעי לעיל).
ואולם, על-פי נוֹסחה הנוכחי של הצעת חוק ההסדרים, אין בה שינוי באשר לתקרת החיוב בדמי ביטוח לאומי/בריאות. כלומר, גם אם הצעת החוק תתקבל, הכנסות פסיביות בידי יחיד (לרבות בעל שליטה) שעובר את התקרה לא תחויבנה בדמי ביטוח.
כמו-כן, אין בהצעת החוק ביטול של רשימת ההוראות הקובעות פטור מדמי ביטוח (וליתר דיוק – העדר חבות בדמי ביטוח) לגבי הכנסות שונות (כאמור בחריג החמישי לעיל) ובכלל זאת הכנסות ריבית בשוק ההון בידי מי שאינו בעל שליטה. כתוצאה מכך, עובד עצמאי או עובד שכיר שיש לו הכנסות בשוק ההון (אשר נכללות באותה רשימה) ואשר אינו בעל שליטה לא ישלם בגין אותן הכנסות דמי ביטוח לאומי/בריאות, וזאת אף אם הצעת החוק תהפוך לחוק מחייב.

לאור האמור, דומה, כי החשיבות העיקרית שבהצעת חוק ההסדרים אינה ביחס להכנסות בשוק ההון אלא להכנסות מחוץ לשוק ההון (כגון: הכנסות מדיבידנד מחברה פרטית, הכנסות פסיביות מהשכרת נדל"ן שאינו דירה המושכרת למגורים, הכנסות של דירקטורים ועוד), אשר עד היום לא התחייבו בדמי ביטוח בשל החריגים (השלישי והרביעי) שצוינו לעיל.

* מבזק זה פורסם הבוקר במוסף The Marker שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.