לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם טופס הצהרה על עסקות בינלאומיות

פורסם טופס 1385: "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה".
טופס זה מהווה נספח לדו"ח השנתי ובו יש לכלול פרטים לגבי עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל ובכללם מספר העִסקה, האם העִסקה חד-פעמית, תיאור העִסקה (פירוט סוג הנכס או השירות ותחום הפעילות), פרטי הצד הקשור לעסקה, מקום מושבו של הצד הקשור וסך מחיר העִסקה.
בנוסף, כולל הטופס הצהרה, כי העִסקה עם הצדדים הקשורים בחו"ל נערכה בהתאם לתנאי השוק.

להורדת הטופס לחצו כאן.