לוגו אלכס שפירא ושות׳

15.10.07: פורסם תיקון 159 לפקודת מס הכנסה - דחיית מועד תשלום המס בשיעור 10% על השכרת דירה למגורים

כידוע, יחיד המשכיר דירה למגורים בישראל זכאי לבחור בין שלושה מסלולי מיסוי:
האחד - פטוֹר ממס ובתנאי, בין היתר, שהכנסתו מהשכרה אינה עולה על 4,200 ש"ח לחודש (חריגה מהתקרה האמורה גוררת עִמה הקטנה של הסכום הפטוּר המס בגובה החריגה ובמקביל זכאי המשכיר לניכוי הוצאות יחסי).
השני - תשלום מס בשיעור 10% (ללא זכאות לניכוי פחת והוצאות אחרות) ובלבד שהתקיימו שני אלה: (א) ההכנסה מההשכרה אינה מגיעה כדי עסק; (ב) המשכיר שילם לפקיד-השומה את המס החָל על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 ימים מיום קבלתה או ששילם בגינהּ מקדמות מס "רגילות".
השלישי - תשלום מס בשיעור רגיל (מדרגות מס) תוך ניכוי פחת והוצאות אחרות. מסלול זה עשוי להביא לתשלום מס נמוך יותר בהשוואה לשני המסלולים האחרים במקרים בהם ההכנסה מהשכרת הדירה עולה על תקרת הפטוֹר וההוצאות המותרות בניכוי גבוהות (כגון: עלות רכישה גבוהה המַקנה פחת משמעותי, הוצאות מימון וכו'). מנגד, יש לזכור, כי בחירה במסלול זה עשויה להביא לחבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

היום פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 159), התשס"ז-2007 ("החוק").
בגדרו של החוק תוקן מסלול המיסוי השני באופן כזה שתשלום המס (בשיעור 10%) על פיו יבוצע בתוך 30 ימים מתום שנת-המס ולא בתוך 30 ימים מיום קבלת ההכנסה.
התיקון כאמור יחול רטרואקטיבית לגבי הכנסה מדמי שכירות שהופקה בשנת-המס 2006 בידי יחיד שלא שילם את המס על הכנסתו זו בתוך 30 ימים מיום קבלתה. זאת, בתנאי שהמס החָל על אותה הכנסה ישולם בתוך 30 ימים מיום פרסום החוק (קרי: לכל המאוחר עד ליום 14.11.07). לתשלום כאמור ייווספו הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת-המס 2006 ועד למועד התשלום בפועל.
אין זאת אלא, כי משכירים שלא הקפידו בשנת 2006 על תשלום המס בשיעור 10% במועד (קרי: תוך 30 ימים מיום קבלת ההכנסה) ואשר הכנסתם מהשכרת דירה חרגה מתקרת הפטוֹר יכולים עדיין להיכלל במסגרת המסלול השני. זאת, כאמור, בכפוף לתשלום המס (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית) לכל המאוחר עד ליום 14.11.07.

לעיון בחוק לחצו כאן.