לוגו אלכס שפירא ושות׳

ההוראות המקצועיות

רשויות המס נוהגות להוציא הוראות מקצועיות שמטרתן להבהיר כיצד יש לפרש, ליישם ולבצע את הוראות דיני המס ואת ההלכות אשר נפסקו על-ידי בתי-המשפט.
הוראות אלו מפורסמות באתר האינרטרנט של רשות המסים והן מואגדות במסגרת קובץ הפרשנות לפקודת מס-הכנסה (החבק) ובקובץ הפרשנות לחוק מס שבח מקרקעין (חבק מס שבח) – לפי העניין. בנוסף, מתפרסמים חוזרים מקצועיים על-ידי הנהלת אגף המכס ומס ערך מוסף (תאמ"ו).
להוראות המקצועיות של רשויות המס אין תוקף משפטי מחייֵב. בהתאם, הן אינן מחייבות את הנישום ואין בהן כדי לכבוֹל את ידיו של בית-המשפט מלהביע פרשנות שונה של החוק.

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות בנושא תגמול עובדים ובכירים:

● תשלום לחברת אם בגין הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת (הסכמי recharge) אגב עסקה בין-לאומית, חוזר מ"ה 1/2021 מיום 27.1.2021

● תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים, חוזר מ"ה 18/2018 מיום 5.12.2018

● מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח, חוזר מ"ה 5/2017 מיום 12.6.2017

● רכישת מניות בהלוואה בשעבוד (הלוואת Non Recourse), חוזר מ"ה 11/2003 מיום 14.7.2003

● הרפורמה במס הכנסה – הקצאת מניות ואופציות לעובדים (סעיף 102 לפקודה), חוזר מ"ה 3/2003 מיום 11.3.2003, נספחים לחוזר מ"ה 3/2003 מיום 11.3.2003