לוגו אלכס שפירא ושות׳

מקדמות מס

ככלל, במועד בו מגיש הנישום את הדו"ח השנתי לרשויות המס, עליו לשלם את סכום המס המגיע ממנו לפי אותו דו"ח. אולם, דחיית תשלום המס למועד הגשת הדו"ח השנתי כרוכה בשחיקת המס בתקופת אינפלציה, שהרי המס ישתלם בשקלים שערכָּם יֵרד לעומת ערכָּם ביום הפקת ההכנסה.

על-כן, נקבעה בפקודת מס הכנסה מערכת שלמה של הוראות בדבר מקדמות על-חשבון המס.

המקדמות מהוות, למעשה, תשלומים "משוערים" על-חשבון המס שיגיע מהנישום באותה שנת-מס והן מחושבות על בסיס ההכנסות שהיו לנישום בשנות-מס קודמות.

חישוב המס המדויק נעשה לאחַר הגשת דו"ח המס השנתי, ואז נערכים תיקונים ותיאומים של המקדמות ששולמו לחבות המס האמיתית.