לוגו אלכס שפירא ושות׳

10.8.05: פורסמו תקנות לעניין סעיף 6(ט)(3) לחוק התיאומים

לאחרונה פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראות לענין נישום שהיה ברשותו נייר ערך במועד שהוחלו לגביו הוראות החוק), התשס"ה-2005.
הוראות אלו קובעות את המחיר המקורי (העלות) של ניירות-ערך נסחרים שהיו בידיו של נישום לפני שחלו עליו הוראות פרק ב' לחוק התיאומים.