לוגו אלכס שפירא ושות׳

31.12.05: פורסמו תקנות לגבי ניכוי מס במקור בשוק ההון

פורסמו ברשומות מספר תקנות שעניינן בחובת ניכוי מס במקור בשל תשלום הכנסות שמקורן בשוק ההון ובכלל זאת הכנסות פיננסיות שוטפות (הפרשי הצמדה, ריבית/דמי ניכיון ודיבידנד) ורווחי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים, יחידות בקרנות נאמנוּת ועסקות עתידיות.

במסגרת התקנות, שונו שיעורי המס שיש לנכות במקור, וזאת בהתאם לשיעורים שנקבעו בתיקון 147.

בימים הקרובים, יעודכנו דפי המידע באתר בהתאם לתקנות החדשות.