לוגו אלכס שפירא ושות׳

תקנות חדשות! תכנון מס החייב בדיווח + פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת

הבוקר פורסם נוסחן הסופי של התקנות שעניינן בתכנון מס החייב בדיווח והכוללות 15 תכנוני מס שביצועם מחיֵיב דיווח לרשויות המס.
המדובר בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (לעיון בתקנות לחץ כאן) ובתקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (לעיון בתקנות לחץ כאן).
תחולתן של התקנות נקבעה לגבי פעולות (המהוות תכנון מס החייב בדיווח כמפורט בתקנות) שתתבצענה בשנות-המס 2007 עד 2009.
במבזקים הבאים נידרש ביתר פירוט לתוכנן והשלכותיהן של התקנות.

הבוקר פורסמו גם תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת) (תיקון), התשס"ז-2006 (לעיון בתקנות לחץ כאן).
תקנות אלו מתקנות את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת) (הוראת שעה), התשס"ו-2005. בעקבות התיקון, יוענק, בכפוף לתנאים המנויים בתקנות, פחת מואץ (הפחתה של 100% בתוך שתי שנות-מס) ברכישת ציוד המשמש במישרין לפעילות מזכה (כהגדרתה בתקנות) שנרכש בתקופה שמיום 1.7.05 ועד ליום 31.12.06 (למעשה, הפחת המואץ (הַשלמה ל-100%) ניתן רק בשנה שאחרי שנת הרכישה).
על-כן, יש לשקול לרכוש את הציוד עד ליום 31.12.2006.