לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 152 לפקודת מס הכנסה

ביום 28.12.06 פורסם ברשומות תיקון 152 לפקודת מס הכנסה.
בגדרו של תיקון זה נקבע, כי עמית עצמאי יוכל להפקיד עד 31.12.06 (קרי: היום לכל המאוחר) כספים לקופות גמל ולהנות מהגדלת תקרת ההכנסה המזכה בשנת-המס 2006.

יצוין, כי באותו תיקון תוקנה הגדרת המונח "הכנסה מיגעה אישית": נקבע, כי קצבת אבדן כושר עבודה* המשתלמת מקופת גמל לקצבה/תגמולים או על-פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה תיחשב להכנסה מיגיעה אישית (דהיינו, תחולנה לגביה מדרגות המס ההתחלתיות של 10%, 21% ו-29% במקום 30%) (נכון לשנת-המס 2007). תחולת התיקון כאמור (קרי: לעניין הכללת קצבת אבדן כושר עבודה בגֶדר הכנסה מיגיעה אישית) נקבעה ליום 1.1.05.

קישור לתיקון 152 לפקודת מס הכנסה.

המונח "אבדן כושר עבודה" מוגדר לעניין זה כ"פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 2(1) או 2(1)".