לוגו אלכס שפירא ושות׳

9.2.07: פורסמה הצעת חוק לעידוד בניית דירות להשכרה

 פורסמה ברשומות הצעת חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007.

לפי הצעת החוק, חברה תושבת ישראל, שאינה חברת בית, חברה משפחתית או חברה שקופה, ואשר הינה בעלת מלוא הזכויות בבניין להשכרה, תהיה זכאית, בתנאים מסוימים, לפחת בשיעור 20% (או בשיעור נמוך יותר אם בחרה בכך) ולפטור ממס שבח* במכירת הבניין.
לעניין זה, "בניין להשכרה" מוגדר כמבנה של קבע שיש בו לפחות 16 דירות ב-4 קומות לפחות אשר השטח העיקרי הממוצע שלהן אינו עולה 100 מ"ר ואשר בנייתו הסתיימה לאחר 31.12.06. עוד נדרש, כי 70% לפחות מהדירות שבבניין תושכרנה למגורים.

חברה העונה לקריטריונים דלעיל זכאית לבחור בהטבות האמורות (כולן או חלקן), אך אם תעשה כן לא תחולנה לגבי הכנסותיה/הוצאותיה מהבניין להשכרה ההוראות שעניינן בקרן להשקעות במקרקעין (REIT), ההוראות שעניינן בשינויי מבנה (הוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה) והוראות פרק שביעי1 לחוק עידוד השקעות הון (שעניינן, אף הן, בהטבות מס לבניין להשכרה).
הצעת החוק קובעת הוראה נוספת, לפיה החברה תהיה אחראית לניהולו ולאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבניין להשכרה ולא ניתן יהיה לסטות מהוראה זו בהסכם אלא לטובת השוכרים.

משקיעים ויזמים הבוחנים פעילות בתחום השכרת דירות למגורים בישראל ייטיבו אפוא, לעשות אם יידָרשו בצורה מעמיקה להוראות הנכללות בהצעת החוק אשר יכול ותהפוך, בכפוף לשינויים עתידיים, לחוק מחייב.

הפטור ממס שבח אינו מוקנה לגבי מלוא הרווח (שבח) במכירת הבניין אלא רק לגבי חלק יחסי ממנו שהוא כיחס שבין התקופה מיום 1.1.2007/יום רכישת המקרקעין/מועד קבלת היתר הבנייה, לפי המאוחר, ועד ליום המכירה לבין התקופה שמיום רכישת המקרקעין ועד ליום המכירה.

קישור להצעת החוק