לוגו אלכס שפירא ושות׳

28.3.07: פורסם החוק לעידוד בניית דירות להשכרה

במבזק שפרסמנו ביום 8.2.2007 התייחסנו להצעת החוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007.
היום פורסם ברשומות חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007, המתבסס על הצעת החוק האמורה.

לפי החוק, חברה תושבת ישראל, שאינה חברת בית, חברה משפחתית או חברה שקופה, ואשר הינה בעלת מלוא הזכויות בבניין להשכרה (לעניין זה, "בניין להשכרה" מוגדר כמבנה של קבע שחלה לגביו תב"ע למגורים ואשר כולל לפחות 16 דירות ב-4 קומות לפחות אשר השטח העיקרי הממוצע שלהן אינו עולה 100 מ"ר ואשר בנייתו הסתיימה לאחר 31.12.06; עוד נדרש, כי 70% לפחות מהדירות שבבניין תושכרנה למגורים), תהיה זכאית, בתנאים מסוימים, לפחת בשיעור 20% (או בשיעור נמוך יותר אם בחרה בכך) ולפטוֹר ממס שבח במכירת הבניין. יצוין מיד, כי הפטוֹר ממס שבח אינו מוקנה לגבי מלוא הרווח (שבח) במכירת הבניין אלא רק לגבי חלק יחסי ממנו שהוא כיחס שבין התקופה מיום 1.1.2007/יום רכישת המקרקעין/מועד קבלת היתר הבנייה, לפי המאוחר, ועד ליום המכירה לבין התקופה שמיום רכישת המקרקעין ועד ליום המכירה.
חברה העונה לקריטריונים דלעיל זכאית לבחור בהטבות האמורות (כולן או חלקן), אך אם תעשה כן לא תחולנה לגבי הכנסותיה/הוצאותיה מהבניין להשכרה ההוראות שעניינן בקרן להשקעות במקרקעין (REIT), ההוראות שעניינן בשינויי מבנה (הוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה) או הוראות פרק שביעי1 לחוק עידוד השקעות הון (שעניינן, אף הן, בהטבות מס לבניין להשכרה).
החוק קובע הוראה נוספת, לפיה החברה תהיה אחראית לניהולו ולאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבניין להשכרה ולא ניתן יהיה לסטות מהוראה זו בהסכם אלא לטובת השוכרים (לעניין זה, "אחזקה תקינה" מוגדרת כשמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן ע"י החברה או בהסכמתה).

קישור לחוק החדש