לוגו אלכס שפירא ושות׳

זכאות לפטוֹר ממס לפי סעיף 9א לפקודה לגבי קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל

תקנות שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970 ("תקנות 1970"), החלות על גמלאי צה"ל שפרש לפני 8.4.1997, מַסדירות, בין היתר, את הכְּלָלים והתנאים לפיהם זכאי גמלאי להַוון חלק מקצבתו, וזאת לצד ניכוי חודשי מהקצבה השוטפת. 
ביום 16.3.2022 פרסמה רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ומיסוי יחידים בחטיבה המקצועית שברשות המיסים, הנחיות לפעולה (קישור להנחיות) שחלות על גמלאי שהיוון את קצבתו לפי תקנות 1970 ("ההנחיות מיום 16.3.2022"). 
בשנת 1997 הותקנו תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ז-1997 ("תקנות 1997").במסגרת תקנו אלו, החלות על גמלאי צה"ל שפרש הָחל מיום 8.4.1997 ואילך, הוסדרו מספר מסלולים להיוון קצבה הכוללים הפסקה של הניכוי החודשי מהקצבה, ובנוסף הוסדר מסלול אחד הכולל היוון לכל החיים ללא מנגנון הפסקה ("מסלול היוון לכל החיים").
ואילו ביום 27.3.2024 פורסם תיקון לתקנות 1997 במסגרתו התווספה לתקנות האמורות תקנה 6א המאפשרת את הפסקת הניכוי החודשי גם למי שבחר במסלול היוון לכל החיים, בכפוף לכך שמָלאו לגמלאי 70 שנים ובכפוף ליֶתֶר התנאים המוסדרים באותה תקנה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 24.6.2024 פורסמה הודעתה של רו"ח רונית כהן, לפיה לאור התיקון לתקנות 1997, ההנחיות מיום 16.3.2022 תחולנה גם על גמלאי צה"ל שבחר ב"מסלול היוון לכל החיים" בהתאם לתקנות 1997.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.