לוגו אלכס שפירא ושות׳

הגשת דו"ח שנתי מקוּון לשנת-המס 2022 – תזכורת | שלילת אישורים של פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור | פודקסט בנושא שינויים במעבר בין עבודות

הגשת דו"ח שנתי מקוּון לשנת-המס 2022 – תזכורת

נבקש להזכירכם, כי ביום 6.3.2024 פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הוחלט על מתן אורכה לכלל הנישומים (יחידים, חברות ומלכ"רים) להגשת הדו"חות השנתיים לשנת-המס 2023,* כאשר מועד הגשת הדו"ח לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון** נדחה ליום 30.6.2024, ואילו מועד הגשת הדו"ח לגבי בעלי שליטה נדחה ליום 31.7.2024.

* לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) ניתנת אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים. ראו לעניין זה, ובין היתר, את הודעתו מיום 16.4.2024 של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא נוהל מתן אורכות להגשת דו"חות לשנת-המס 2023 – הֶסדר האורכות למיַצגים (קישור להודעה). ההודעה מפרטת, בין היתר, את מועדי הארכּות למיַיצגים להגשת הדו"חות לשנת-המס 2023 ומכסות ההגשה הנדרשות לכל מועד, כפי שגובשו עם נציגי הלשכות המקצועיות.
** סעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, שנוסף במסגרת תיקון 161, קובע, כי יחיד החייב בהגשת דו"ח מכוח הוראות סעיף 131(א)(1)-(4), (5א), (5ג), (5ד) ו-(6) לפקודה, ויש לו הכנסה לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודה, יגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוּון, כפי שיורה מנהל רשות המיסים, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל, שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים, וכן פֶּלֶט חתום בידיו של הדו"ח האמור ("דו"ח עצמאי מקוּון"). עוד נקבע, כי יחיד כאמור שלא הגיש דו"ח עצמאי מקוּון, יראוהו, לעניין הוראות פקודת מס הכנסה, כמי שלא הגיש דו"ח. עם זאת, סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה מַסמיך את שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, לקבוֹע סוגי יחידים שיהיו פטוּרים מחובת הגשת דו"ח עצמאי מקוּון, בהתאם לקריטריונים של מצב כלכלי, גובה הכנסות ומצב בריאותי, וכן מנימוקים מיוחדים אחרים, שייקָבעו בתקנות. מכוח אותו סעיף 131(ב2)(4) לפקודה, הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010, הפוטרות יחידים מסוימים מהגשת דו"ח עצמאי מקוּון.

מטבע הדברים, בהכנת הדו"ח השנתי,* לרבות נספחיו השונים,** יש לבחון באופן מדוקדק את חבות המס ולהידרש, בין היתר, לחישוב הרווחים/הפסדים במכירת ניירות-ערך נסחרים (ובכלל זאת לחישוב העלות של ניירות-הערך, חישוב ההצמדה למדד/מטבע, ניכוי הוצאות לרבות הוצאות מימון וכו');*** זכאות להקלות ופטוֹרים ממס (יש לוודא שנדרשו כל ההקלות/פטוֹרים, וזאת בין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים למשקיע ספציפי (כגון: עולה חדש, תושב חוזר וכו') ובין אם הקלות/פטוֹרים המוקנים להכנסות ספציפיות (כגון: הכנסות שמקורן בפיקדון/תוכנית חיסכון בבנק בישראל)); בחירה בין חישוב נפרד לבין חישוב מאוחדקיזוז מושכל של הפסדים לסוגיהם השונים, לרבות הפסדים שמקורם בשוק ההון;**** תכנון חבות המס בגין הכנסה מהשכרת מקרקעין בישראל ובחו"ל בכלל ומהשכרת דירות מגורים בישראל בפרט לאור מסלולי המיסוי השונים (מסלול המיסוי הרגיל; מסלול הפטוֹר ממס; ומסלול המיסוי בשיעור 10% ממחזוֹר ההכנסות מדמי שכירות תוך ניכוי הוצאות דמי שכירות של דירת מגורים אחרת שהמשכיר שוכר);***** דיווח על תכנוני מס חייבים בדיווח,****** חוות-דעת חייבות בדיווח ועמדות חייבות בדיווח, ככל שרלבנטיים; יישום הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, ככל שחלות; דיווח על הכנסות ורווחים/הפסדים שמקורם במטבעות דיגיטלייםניתוק תושבוּת לצורכי מס ובכלל זאת מילוי טופס 1348 ועוד.

* נזכיר, כי ביום 10.3.2024 פרסמה רשות המסים את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2023 (קישור למדריך).
** תשומת לבכם, בין היתר, לטופס 150.
*** יושם אל לב, כי הנתונים הכלולים באישורים הנשלחים מהמוסדות הכספיים בדבר המס שנוכה במקור עלולים להיות בלתי-מדויקים. על-כן, יש להקפיד ולבדוק את נכונוּת הנתונים בטרם שילובם בדו"ח השנתי ונספחיו.
**** המוסדות הכספיים אינם מבצעים קיזוז הפסדים בין חשבונות שונים שבבעלות אותו נישום ואינם מביאים בחשבון הפסדים שנוצרו בשנות-מס קודמות.
***** נזכיר, כי קיימנו וובינר בן 3 שעות בנושא השינויים במיסוי מקרקעין בעקבות חוק ההסדרים ובכלל זאת במכלול הסוגיות המתעוררות בהשכרת דירת מגורים (המסלולים השונים, ניכוי הוצאות פחת ומימון, השלכות ההשכרה על החבות במס שבח ועוד). לפרטים לגבי רכישת ההקלטה והמצגת של הוובינר, לחצו כאן.
****** בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006.

מובן שמשרדנו עומד לרשותכם בעניין זה.


מהלכים לשלילת אישורים של פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (קישור להודעה).

בגדרהּ של ההודעה צוין, כי בימים אלה נשלחים מכתבי התראה* לנישומים,** שיש להם אחד או יותר מהליקויים המפורטים להלן ובידיהם אישור פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור בתוקף: (א) לא הוגש דו"ח מפורט למע"מ בהתאם לקריטריונים המפורטים בפסקה 5.2.3 בהוראת ביצוע מס' 3/2024 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת-המס 2024 (קישור להוראה); (ב) קיימים מחדלים בתחום הגבייה, דהיינו קיום חובות בהרשאה של מעל 10,000 ₪, וחובות קנס מנהלי במס הכנסה, ניכויים, מע"מ ומיסוי מקרקעין; (ג) נישומים בענפי כוח-אדם, קבלנים, הובלות, מסחר במתכות ושמירה וניקיון, עם מחזוֹר במע"מ בשנים-עשר החודשים האחרונים של מעל מיליון ₪, ללא תיק ניכויים או שתיק הניכויים שלהם סגור או בלתי-פעיל. 

* במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטוֹר/הקטנה מניכוי מס במקור, וזאת בְּשל ליקויים שיש בתיק הנישום.
** ניתן לעיין ברשימת הלקוחות שקיבלו מכתבי התראה ושלילה בלשונית "התפלגות מצב אישור", בעמודה "אישור+ התראה".

עם זאת, על-פי המצוין בהודעה, ממהלך זה מועטה אוכלוסיית "זכאי חרבות ברזל" – אוכלוסייה שנפגעה בתקופת המלחמה ואוכלוסיית אנשי המילואים.
עוד צוין בהודעה, כי במכתבי ההתראה צוינו הליקויים שהתגלו וניתנו לנישום 30 ימים להסרתם; וכי אם לאחַר תקופה זו לא יוסרו הליקויים, אזי בתחילת חודש יולי יישלל האישור ותשלח הודעה לנישומים לגבי תוקף האישור. 

הודעה זו מצטרפת להודעות קודמות בנושא של רו"ח קלימן מיום 5.6.2023 (קישור להודעה) ומיום 15.11.2021 (קישור להודעה) וכן להודעתה מיום 14.6.2021 בנושא "מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור – הנמקה 75 – חוסר במסמך מהותי",* אודותיה דיווחנו במבזק מס' 1921 (קישור להודעה).

* הנמקה 75 נרשמת כאשר בעת בדיקה ראשונית של הדו"ח השנתי במשרד השומה נמצא כי הדו"ח הוגש כשחסר בו מסמך מהותי שהיעדרו אינו גורם לכך שיראו בדו"ח ככזה שלא הוגש.

פודקסט בנושא שינויים במעבר בין עבודות

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלה לערוץ ראיון עם רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ומיסוי יחידים שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים, בנושא טופס 161 החדש; ועם רו"ח רחלה אקוקה, מנהלת תחום בכירה שומה פרט ברשות המיסים, בנושא מערכת הדיווח הדיגיטלית החדשה.*

* להרחבה בנושא זה, ראו מבזק מס' 2074 מיום 30.4.024 (קישור למבזק).

להאזנה, לחצו כאן.

לנוחותכם, להלן פירוט הפודקסטים שפורסמו עד כה:

 • הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות (להאזנה, לחצו כאן);
 • תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים (להאזנה, לחצו כאן);
 • הטבות מס ליחידים (להאזנה, לחצו כאן);
 • המעטפות הירוקות באות (להאזנה, לחצו כאן);
 • כשאהיה בן 67 – יציאה לפנסיה (להאזנה, לחצו כאן);
 • קביעת מדיניות המס (להאזנה, לחצו כאן); 
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • מע"מ: מס יעיל או מקור לפערים חברתיים? (להאזנה, לחצו כאן);
 • הכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן (להאזנה, לחצו כאן);
 • מיסוי דירת מגורים: רכישה, השכרה ומכירה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה בשחור: חקירות והמאבק בהון השחור (להאזנה, לחצו כאן);
 • מסים בכפר הגלובלי: על מיסוי בינלאומי (להאזנה, לחצו כאן);
 • משחק החבילה: על יבוא אישי וקניות באינטרנט (להאזנה, לחצו כאן);
 • בין עבודות: על מענק הפרישה (להאזנה, לחצו כאן);
 • אנחנו מפעל ענק שמייצר 90% מתקציב המדינה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה דיגיטלית (להאזנה, לחצו כאן);
 • רכבים חשמליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • ייבוא אישי (להאזנה, לחצו כאן);
 • החוק לעידוד השקעות הון (להאזנה, לחצו כאן);
 • רשות המיסים ואומת הסטארט אפ (להאזנה, לחצו כאן);
 • איך עושים תיאום מס והחזר מס (להאזנה, לחצו כאן);
 • קרן הפיצויים של מס רכוש – חלק ראשון (להאזנה, לחצו כאן); קרן הפיצויים – חלק שני (להאזנה, לחצו כאן);
 • למה רכב צריך בלמים? (מינהל המכס) (להאזנה, לחצו כאן);
 • השינויים במיסוי מקרקעין (להאזנה, לחצו כאן);
 • מענק עבודה (להאזנה, לחצו כאן);
 • סיווג מוצרים למכס (להאזנה, לחצו כאן).