לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא פטוֹר מניכוי מס במקור בשוק ההון

ביום 3.6.2024 פרסמה מחלקת שוק ההון שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים החלטת מיסוי שטופלה על-ידי משרדנו (החלטת מיסוי מס' 8818/24).

עניינה של ההחלטה בחברה פרטית ("החברה") אשר התאגדה בישראל ורשומה כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ.
החברה, המחזיקה ברשיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ("רשות שוק ההון"), פועלת בארבעה תחומים עיקריים: (א) המרות מטבע; (ב) גידור מטבע / עסקות עתידיות מסוג Forward ו- Options OTC; (ג) העברות כספים; ו(ד) פיקדונות במטבע-חוץ ובשקלים.
החברה מגייסת לקוחות ("לקוחות החברה") אשר מבצעים פעילות מול החברה כשהסליקות הכספיות נעשות אל מול חשבונות בנק שהיא מחזיקה במספר בנקים ("חשבונות הבנק" ו"הבנקים").
לחברה קיים אישור פטור מניכוי מס במקור בגין פעולות בשוק ההון ("אישור החברה על פטוֹר מניכוי מס במקור בשוק ההון") והיא מְנַכָּה מס במקור מלקוחות החברה, וזאת בהתאם למהות ההכנסה שנצמחת להם והכל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחן.
בְּשל דרישה של רשות שוק ההון לקביעת מנגנוני נאמנות כאמור בטיוטת חוזר שמירת נכס פיננסי מיום 28.9.2022 כפי שעודכנה על-ידי רשות שוק ההון בטיוטה נוספת מיום 9.11.2023 אשר טרם הפכה לחוזר מחייב ("טיוטת החוזר") וכן בְּשל רצון ומחויבות החברה להיערך ליישום הוראות טיוטת החוזר, הֵחלה החברה במהלך של שינוי סיווג כל אחד מחשבונות הבנק בכל אחד מהבנקים לחשבון נאמנות לטובת לקוחות החברה ("שינוי הסיווג"). אולם, אין מדובר במינוי נאמן לחשבונות הבנק אלא רק בשינוי הסיווג כאמור, כך שהכספים בחשבונות הבנק שייכים במלואם ללקוחות החברה וזאת על-מנת ובין היתר להגן עליהם מנושים של החברה והכל בהתאם לטיוטת החוזר.
שינוי הסיווג שיבוצע על-ידי החברה תוֹאם להוראות טיוטת החוזר ונעשה בְּשל פרסום טיוטת החוזר ובהתאם לצורך לעמוֹד בתנאיו. 

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, כי לאחַר שינוי הסיווג (כמשמעותו לעיל), הבנקים יהיו רשאים להמשיך ולהחיל את אישור החברה על פטוֹר מניכוי מס במקור בשוק ההון ביחס לחשבונות הבנק, וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים: (א) החברה מתחייבת לנַכּוֹת מס במקור מהתשלומים המועברים ללקוחות החברה בגין כל סוגי ההכנסות ו/או הרווחים בחשבונות הבנק על-פי הוראות פקודת מס הכנסה, התקנות מכוחה וההוראות הרלוונטיות; (ב) החברה מתחייבת כי שינוי הסיווג תואם להוראות טיוטת החוזר, נעשה לאור פרסום טיוטת החוזר וככל שיפורסם על-ידי רשות שוק ההון עדכון לטיוטת החוזר, הרלוונטי לשינוי הסיווג, מתחייבת החברה לעדכן בסמוך את רשות המסים; (ג) על הבנקים ליישם את הוראות אישור החברה על פטוֹר מניכוי מס במקור בשוק ההון כלשונו ובהתאם למגבלות, ככל שקיימות, כגון: תוקפו של האישור וכדומה.