לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקה חדשה: נקודות זיכוי לבעלי תואר אקדמי + עדכון גובה ההוצאות המותרות בניכוי לעובדים בחו"ל

הבוקר פורסם ברשומות חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 ("החוק").
בגדרו של החוק, הקובע עקרונות שונים בתחום ההשכלה הגבוהה (ובכללם הזכות להשכלה גבוהה, איסור אפליה באשר לרישום ללימודים וקבלה למוסד אקדמי, חופש הביטוי וההתארגנות וכו'), נכללו הוראות המתקנות את ההסדר הקבוע בפקודת מס הכנסה (סעיפים 40ג ו-40ה לפקודה) לגבי נקודות הזיכוי המוקנות ליחיד תושב ישראל הזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני ממוסד להשכלה גבוהה.
ההוראות המתקנות (תיקון 156 לפקודת מס הכנסה) תחולנה לגבי יחיד שסיים בשנת-המס 2007 את לימודיו לתואר אקדמי ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה, ברפואת שיניים או במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי.

לעיון בחוק לחצו כאן.

בנוסף, פורסם ברשומות תיקון לתוספת לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, הכוללת פירוט של תקרת ההוצאות המותרות בניכוי ליחידים תושבי ישראל העובדים בחו"ל.
תחילת התיקון לגבי התקופה שתחילתה ביום 1.1.06.

לעיון בתיקון לחצו כאן.