לוגו אלכס שפירא ושות׳

פריסת תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי | הנפקת קבלות לתורמים | פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת-המס 2023

פריסת תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי

במבזק מס' 1976 מיום 29.5.2022 דיווחנו על פרסום חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 בנושא "סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה" (קישור לחוזר) המפַרט את עמדת רשות המסים ביחס לפריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה (סעיף 8(ג)(1) לפקודת מס הכנסה); פריסת פדיון ימי חופשה (סעיף 8(ג)(2) לפקודה); פריסת מענק פרישה, מענק עֵקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה (סעיף 8(ג)(3) לפקודה); פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף קצבה בהתאם לסעיף 9(7א)(ז) לפקודה; פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים בהתאם לסעיף 9(7א)(א)(4)(ד) לפקודה; פריסת דמי לידה המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי; ופריסת הכנסות שמתקבלו לאחַר פטירה.
החוזר האמור והתנאים שנקבעו בו חלו ממועד פרסומו והם החליפו את התנאים המצויים בסעיף 3 לחוזר 5/78 וכן את הוראות חוזר מס הכנסה מספר 10/2011 בנושא: "הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה /פטירה המתקבלות לאחר אריכות ימים" וכן הנחיות קודמות שאינן תואמות את הוראות החוזר החדש.*

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 8.4.2024 פורסמה הודעת רשות המיסים בנושא פריסת תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי (קישור להודעה).

על-פי ההודעה, ניתן יהיה לייחֵס תגמולי מילואים בעבור שנת-המס הקודמת לשנת-המס אליה הם מתייחסים וזאת הן לשנת-המס שבה התקבלו תגמולי המילואים והן לשנת-המס אליה הם מתייחסים.
הייחוס כאמור יבוצע בהתאם לבקשת הזכאי/ת ובכפוף להגשת דו"ח שנתי או בקשה להחזר מס, וזאת על-גבי טופס 116ג שעודכן והתווספה לו התייחסות לפריסת דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי (קישור לטופס המעודכן). 

במקביל, התווסף סעיף 7א לחוזר מס הכנסה מספר 2/2022 (קישור לחוזר המעודכן).


פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת-המס 2023

במבזק מס' 2068 מיום 12.3.2024 דיווחנו על הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, בדבר פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת-המס 2023 (קישור להודעה).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 9.4.2024 פורסמה הודעתה של רו"ח קלימן בדבר פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים (קישור להודעה).


הנפקת קבלות לתורמים באמצעות מערכת התרומות הדיגיטלית של רשות המסים

פורסמה הודעת רשות המיסים לפיה הָחל מיום 1.1.2025 יתבקשו מוסדות הציבור שהינם בעלי אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה להנפיק את הקַבָּלות לתורמים באמצעות מערכת התרומות הדיגיטלית של רשות המסים.
החיבור למערכת ייעשה באמצעות תוכנה להפקת קבלות על תרומות המאפשרת התממשקות למערכת או באמצעות יישומון ייעודי שמפתחת רשות המסים בימים אלה.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.
לפרטים נוספים, אנא היכנסו לדף המידע בנושא מערכת התרומות הדיגיטליות באתר רשות המיסים.