לוגו אלכס שפירא ושות׳

אי-פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת-המס 2023

כללי

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק") (קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".

ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת-מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים.
בהקשר זה נקבע, כי עמדת רשות המיסים תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המיסים, לאחַר שניתנה ללשכת עורכי-הדין, לשכת רואי-חשבון בישראל ולשכת יועצי המס הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהן לגבּיה טרם פרסומה; היא תנוסח בלשון ברורה ומובנת; ומספר העֶמדות שתפרסם רשות המיסים לא יעלה על המגבלה שנקבע בעניין זה (חריגה מכך תהיה כרוכה באישור ועדת-הכספים).

אי-דיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח כדין, משמעותו כאי הגשת דו"ח מס שחובה להגישו לפי הדין והוא עלול לגרור השלכות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

עם זאת, חשוב להדגיש, כי אין כל מניעה לנקוט בגישה שסותרת את עמדות רשות המסים (לא כל שכּן לאור העובדה שחֵלק מהעֶמדות סותרות, בכל הכבוד, פסיקה של בתי-המשפט ואף את סעיפי החוק עצמם), תוך דיווח על נקיטת העמדה הסותרת.
עוד נדגיש, כי רשימת העֶמדות היא רשימה מצטברת, כך שהעֶמדות החדשות מצטרפות לאלו שכבר פורסמו בשנים קודמות (ולא בוטלו) ואשר גם בגינן נותרה חובת דיווח במקרים הרלוונטיים. 

העמדות החייבות בדיווח שפורסמו בשנות-המס הקודמות

במבזקים קודמים דיווחנו על העֶמדות החייבות בדיווח שפורסמו על-ידי רשות המסים בשנות-המס 2022-2016.

כך, רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016 כללה 16 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה) ו-11 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 

רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017 כללה כללה 3 עמדות בנושא מכס (קישור לרשימה), 20 עמדות בנושא מס הכנסה (קישור לרשימה) ו-2 עמדות בנושא מע"מ (קישור לרשימה). 
במקביל לרשימה זו, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2018 כללה 7 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
באותה שנה לא פורסמו עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום זה המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים 2017-2016 ושלא בוטלו.

ביום 30.12.2019 פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כללה עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לעמדה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה).
בשנת 2019 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים 2017-2016 ושלא בוטלו, זולת, כאמור, העֶמדה החדשה בנושא הבלו.

ביום 30.12.2020 פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2020
רשימה זו כללה 10 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה (קישור לרשימה) ועמדה חדשה אחת בתחום המכס (קישור לעמדה החדשה), דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו.

ביום 29.12.2021 פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2021.
רשימה זו כללה 12 עמדות חדשות ועדכון* של 7 עמדות קיימות בתחום מס הכנסה ומיסוי בינלאומי (קישור לרשימה).

* העֶמדות המעודכנות החליפו את העמדות הקודמות הָחל משנת-המס 2021, תוך שאין בראשונות כדי לגרוע מתוקפן של האחרונות לעניין הגשת הדוחות לשנות-המס הרלבנטיות.

בשנת 2021 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ, מכס ובלו על דלק, כך שבתחומים אלה המשיכו לחול העֶמדות שפורסמו בשנים קודמות ושלא בוטלו.

ביום 28.12.2022 פרסמה רשות המסים את רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022.
רשימה זו כללה 7 עמדות חדשות בלבד: 4 עמדות בתחום מס הכנסה, עמדה אחת בתחום המע"מ ו-2 עמדות בתחום המכס. 
בשנת 2022 לא פורסמו עמדות חדשות בנושא בלו על דלק, כך שבתחום זה המשיכה לחול העֶמדה היחידה שפורסמה עד כה (עמדה מס' 1/2019).

יצוין, כי במקביל לפרסום רשימת העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2022, פרסמה רשות המסים הנחיות באשר לעדכון עמדות חייבות בדיווח (קישור להנחיות).
בנוסף, ועל-מנת להקל על ציבור הנישומים אשר העֶמדות רלוונטיות לגביהם, צוּרף לראשונה לקובץ העֶמדות החייבות בדיווח קובץ שמחלק את העֶמדות לפי מערכי מס ותחומי מס ("עמדות חייבות בדיווח בחלוקה למערכים ונושאים") (קישור לקובץ) תוך שהובהר, כי קובץ זה, על אף שכולל את כלל העֶמדות החייבות בדיווח, הינו קובץ אינפורמטיבי בלבד ואינו מחיֵיב בחלוקת הנושאים וכי הקבצים המצרפיים ללא חלוקה לנושאים הוא המחיֵיב מבחינת עמדה חייבת בדיווח.

הארכת המועד לפרסום העמדות החייבות בדיווח לשנת-המס 2023

במבזק מס' 2054 מיום 28.11.2023 דיווחנו על פרסום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).*

* למַעבר למצגת של משרדנו בנושא "הארכת מועדים ודחיית תקופות עקב מלחמת 'חרבות ברזל'", לחצו כאן.

נזכיר, כי בגדרו של החוק הוארכו תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים ולצורך כך הוגדר המונח "התקופה הקובעת" כ"תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023)".
בנוסף, נקבע, כי כי אם יום תחילתה של תקופה שנקבעה בהוראות החיקוקים המנויים בחוק חל לפני תום "התקופה הקובעת" והיום האחרון של התקופה האמורה חל ב"תקופה הקובעת" או בחודשיים שאחריה, יידחה היום האחרון כאמור בתקופה שאורכה כאורך "התקופה הקובעת".

במסגרת הוראות החיקוקים המנויים בחוק נכללו גם ההוראות לגבי עמדות חייבות בדיווח ועל-כן רשות המיסים הייתה רשאית לפרסם את העמדות החייבות בדיווח החדשות לגבי שנת-המס 2023 עד ליום 31.3.2024 (במקום עד לתום שנת-המס 2023). 

אי-פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת-המס 2023

אתמול (31.3.2023) הודיעה רשות המיסים (קישור להודעה), כי בְּשל מלחמת חרבות ברזל ולאור פניות של הלשכות המקצועיות וגורמי המקצוע, הוחלט על אי-פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת-המס 2023.

משכך, העֶמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2023 הינן העמדות שפורסמו עד וכולל שנת-המס 2022 והכוללות 100 עמדות בנושא מס הכנסה (113 עמדות בנטרול 13 עמדות שבוטלו ו/או מוזגו לעמדות אחרות) (קישור לרשימה המצטברת) 13 עמדות בנושא מע"מ (14 עמדות בנטרול עמדה אחת שבוטלה) (קישור לרשימה המצטברת), עמדה אחת בנושא בלו על דלק (עמדה מס' 1/2019) ו-19 עמדות בנושא מכס (22 עמדות בנטרול 3 עמדות שבוטלו) (קישור לרשימה המצטברת).


למשרדנו ניסיון רב בייעוץ בנושא העֶמדות החייבות בדיווח והנכם מוזמנים לפנות אלינו הן לצורך בחינת קיומן של עמדות הסותרות את העֶמדות החייבות בדיווח והן לצורך קבלת חוות-דעת התומכת בעמדה סותרת כאמור.