לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש | עדכון לנוהל מתן אורכות להגשת דו"חות 2022 | עדכון לנוהל מתן אורכות להגשת דו"חות 2022

חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש

כללי

במבזק מס' 2028 מיום 18.6.2023 דיווחנו על פרסום חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023 ("החוק") (קישור לחוק).
נזכיר, כי החוק כָּלל תיקון עקיף של פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 267) שבגדרו הוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות לפי סעיפים 40(ב) ו-66(ג) לפקודה, וזאת בתחולה לגבי הכנסה שהופקה מיום 1.1.2024 ואילך.
בנוסף, כָּלל התיקון הגדלה של המענק מכוח החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 ("חוק מענק עבודה"). זאת, בתחולה לגבי מענקים המשתלמים בעד הכנסה מעבודה/עסק/משלח-יד שהופקה בשנת-המס 2024 או, לפי העניין, 2025, ואילך.

בהמשך לכך, דיווחנו במבזק האחרון (מבזק מס' 2070 מיום 24.3.224) על פרסום חוק סיוע לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024 ("החוק") (קישור לחוק), במסגרתו תוקנו הוראות פקודת מס הכנסה* והוראות חוק מענק עבודה.**

* במסגרת תיקון פקודת מס הכנסה (תיקון עקיף מס' 271 לפקודה) נקבע, כי בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה לילד מגיל לידה עד שלוש, יובאו בחשבון שש נקודות זיכוי נוספות בסך הכול, בְּשל כל ילד כאמור. חלוקת נקודות הזיכוי כאמור תיעשה כך שבשנת הלידה ובשנה שבה מָלאו לילד שלוש שנים תינתן נקודת זיכוי נוספת אחת בכל שנה, ובשנים שבהן מָלאו לילד שנה ושנתיים, יהיה ההורה זכאי ל־2 נקודות זיכוי נוספות. נקודות הזיכוי האמורות תינתנה נוסף על נקודות הזיכוי הניתנות כבר כיום להורים לפי הוראות הפקודה.
תחולת התיקון האמור לפקודת מס הכנסה נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2024.
** התיקון לחוק מענק עבודה יאפשר לתת להורים עובדים שהכנסתם נמוכה, שהם הורים לילדים שטרם מלאו להם שלוש שנים, מענק מיוחד במסגרת החוק. המענק המרבי שיינתן יהיה בגובה של 470 שקלים חדשים לכל חודש עבודה (שווי קרוב לשווי של שתי נקודות זיכוי), בְּשל כל ילד שטרם מָלאו לו שלוש שנים בשנת המס. היות שבפועל מענק העבודה משולם להורה בשנת-המס שלאחַר השנה שבה הוא עובד, הרי שהמענק ישולם להורה בשנות-המס שבהן מָלאו לילד שנה, שנתיים, ושלוש.
תחולת התיקון האמור לחוק מענק עבודה נקבעה לגבי מענקים לפי חוק מענק עבודה המשתלמים בעד הכנסה מעבודה או הכנסה מעסק או משלח-יד שהופקה בשנת-המס 2024 ואילך.

פרסומי רשות המיסים בנושא

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המיסים (קישור להודעה). ההודעה כוללת, בין היתר, טבלה המסכמת את מתן נקודות הזיכוי בהתאם לתיקון לכל הורה וכן הנחיות למעסיקים ולשכות השירות.

בנוסף, פורסמה הודעתה בנושא של דוברוּת רשות המיסים (קישור להודעה).


הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים

רשויות המס פרסמו את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2024 שעניינה בניתוב שלב א' ושינויים בשידור דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2023 (קישור להוראה).

כבכל שנה, עניינה של ההוראה בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידים וחברות לשנת-המס בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר, בין היתר, מתיקוני החקיקה.
בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור וכן סכומים מעודכנים לשנת-המס 2023 (ראו הנספח להוראה).

תשומת לבכם, בין היתר, להוראות סעיפים 3.1 ו-4.1 (מענקי נזק עקיף "חרבות ברזל"), 3.3 ו-4.2 (חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע), 3.4 (מניות אגד), 3.5 (מכירת זכות [ב]איגוד מקרקעין על ידי בעל מניות מהותי – נספח רווח הון), 3.8 ו-4.4 (טופס 150 מקוון), 3.10 (שכר דירה – מסלול שוכר משכיר) ו-3.12 (דיווח על מכירת מניות חברה שהפסיקה פעילות- טופס 1399(י)).


עדכון לנוהל מתן אורכות להגשת דו"חות 2022

בְּשל המצב הביטחוני השורר במדינה ובמסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלוֹת לציבור המיַיצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המסים, עו"ד שי אהרונוביץ, לעדכן בפעם הרביעית את הֶסדר האורכות למיַיצגים להגשת הדו"חות לשנת-המס 2022.

למַעבר להודעתו בעניין זה של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים, לחצו כאן.