לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקה שבדרך: ניכוי מס תשומות בבניית בניין לשכירות מוסדית לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון

במבזק מס' 1947 מיום 21.11.2021 דיווחנו על פרסום חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022) התשפ"ב-2022 ("חוק התכנית הכלכלית") (קישור לחוק התכנית הכלכלית), בגדרו נכלל, בין היתר, תיקון עקיף (תיקון מס' 75) לחוק עידוד השקעות הון ("החוק"),* שבמסגרתו נוספו לפרק שביעי 1 לחוק הוראות לגבי המסלול החדש של "דירות להשכרה מוסדית".

* ראו סעיף 67 לחוק התכנית הכלכלית.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 7.3.2023 פורסם תזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון) (הוראת שעה), התשפ"ד-2024 ("התזכיר") (קישור לתזכיר).

במסגרת התזכיר מוצע להוסיף לחוק מע"מ הוראה חדשה (סעיף 41א) לפיה בעל בנין לשכירות מוסדית על-פי פרק שביעי 1 לחוק יהיה זכאי לנַכּוֹת את מס התשומות ששימש לבניית הבניין על אף שההשכרה למגורים פטורה ממע"מ (לפי סעיף 31 לחוק מע"מ); ומנגד, הוא יחויב במע"מ בעת שימכור את הדירות לשכירות מוסדית שבבניין או בתום תקופת השכרת הדירות על ידיו לפי פרק שביעי 1 לחוק, לפי המוקדם.
בנוסף, ולהבטחת גביית המע"מ במכירת הדירות המושכרות בידי מי שיבחר לנַכּוֹת את מס התשומות בבנייה, מוצע לתקן את הוראות סעיפים 16 ו-73 לחוק מיסוי מקרקעין (התניית הרישון בפנקס המקרקעין בהמצאת אישור מנהל מע"מ והצהרה בדבר ניכוי מס תשומות, בהתאמה).

הגם שיש לברך על התזכיר, מסופקנו אם ההקלה המוצעת תביא לבחירה במסלול החדש של "דירות להשכרה מוסדית" שאוצר בחוּבּו חסרונות רבים.