לוגו אלכס שפירא ושות׳

דע זכויותיך וחובותיך 2023 | פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת-המס 2023

דע זכויותיך וחובותיך 2023

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2023 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 264 לפקודת מס הכנסה מיום 31.5.2023.*

* תיקון 264 לפקודת מס הכנסה נכלל כתיקון עקיף במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים") (קישור לחוק ההסדרים) ובמסגרתו תוקנו סעיפים 64א2 ו-64א3 לפקודה (שעניינם בקרן להשקעות במקרקעין) וכן נוספה לסעיף 122 לפקודה ההוראה החדשה שעניינה בניכוי דמי שכירות של דירה בחישוב ההכנסה החייבת מהשכרת דירה אחרת.

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת-המס 2023

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים.
למַעבר להודעה, לחצו כאן