לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא שינוי מבנה | שינויים מוצעים בכללי הדיווח לרשות המיסים לרבות לגבי נאמנויות, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

החלטות מיסוי חדשות בנושא שינוי מבנה

לאחַר תקופה ארוכה שבה לא פורסמו החלטות מיסוי על-ידי החטיבה המקצועית שברשות המיסים, פרסמה מחלקת שינויי מבנה שבחטיבה המקצועית 5 החלטות מיסוי:

 • החלטת מיסוי מס' 4821/24 (קישור להחלטה) שעניינה במיזוג של שתי חברות פרטיות תושבות ישראל לתוך שלד ציבורי (חברה ציבורית תושבת ישראל שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב ואשר נעדרת פעילות ונכסים) וצברה הפסדים לצורכי מס, וזאת בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה.

 • החלטת מיסוי מס' 5591/24 (קישור להחלטה) העוסקת במיזוג של חברה אֵם תושבת ישראל (חברה פרטית בבעלותו המלאה של יחיד תושב ישראל) עִם ולתוך חברת בת (חברה פרטית תושבת ישראל) בבעלותה המלאה (החברות עומדות בתנאי תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים), התשנ"ה-1995), תוך שמועד המיזוג נקבע ליום 30.9.2022 (בהתאם להוראות סעיף 103א1(ב) לפקודה ולחוזר 6/2018).

 • החלטת מיסוי מס' 4034/24 (קישור להחלטה) שעניינה בשינוי מבנה דו-שלבי הכולל העברת מניות חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") שבבעלותו המלאה של יחיד תושב ישראל לחברת החזקות (בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה) ומייד לאחר מכן העברת (הנפת) מניות של חברה פרטית נוספת שמוחזקת על-ידי החברה לחברת ההחזקות החדשה (בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודה).*
  * תשומת לבכם, בין היתר, להוראות הקבועות בפסקות 3.4.10-3.4.3 להחלטה.

 • החלטת מיסוי מס' 8807/24 (קישור להחלטה) שעניינה בהבהרה להחלטת מיסוי בהסכם שניתנה בעבר. 
  במסגרת החלטת המיסוי הקודמת הֶעבירה חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") שניים מתוך ארבעה נכסים מוחשיים ובלתי-מוחשיים שהיו בבעלותה לחברה אחות שלה (אף היא חברה פרטית תושבת ישראל) ("החברה האחות") וזאת ללא תמורה ובהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה ולתקנות מס הכנסה תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994 ("תקנות חברות אחיות"). 
  במהלך התקופה הנדרשת (כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה) לגבי ההעברה האמורה, מעוניינת החברה להעביר לחברה חדשה בבעלותה המלאה נכס נוסף (שלישי) מבּין ארבעת הנכסים שהיו בבעלותה, וזאת ללא תמורה, ללא חיוב במס וכנגד הקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה.
  במסגרת ההבהרה הנוכחית, נקבע, כי ההעברה הנוספת אינה מהווה "שינוי מבנה נוסף" (כמשמעותו בסעיף 105י1(א) לפקודה) וממילא ניתן לבצעה בדרך של מסירת הודעה לפקיד-השומה בהתאם להוראות סעיף 104ז וללא צורך באישור מראש. שכּן, הנכס הנוסף אינו אחד מהנכסים שהועברו במסגרת ההעברה הראשונה ומהטעם שההעברה הנוספת אינה גורמת לכך שלא יתקיים תנאי מהתנאים לפי חלק ה2 המזכים בהטבות בְּשל ההעברה הראשונה כאמור בסעיף 105י1(א) לפקודה.

 • החלטת מיסוי מס' 2992/24 (קישור להחלטה) המהווה אף היא הבהרה להחלטת מיסוי בהסכם שניתנה בעבר.
  במסגרת החלטת המיסוי הקודמת הֶעבירה חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") מניות של חברה פרטית שהיו בבעלותה ("החברה הנוספת") שבידיה נכס אחד בלבד ("הנכס") לחברה אחות שלהּ (אף היא חברה פרטית תושבת ישראל) ("החברה האחות") וזאת ללא תמורה ובהתאם להוראות סעיף 104ב(ו)  לפקודה ולתקנות חברות אחיות. 
  במהלך התקופה הנדרשת (כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה) לגבי ההעברה האמורה, מעוניינת החברה הנוספת למכור את הנכס תוך תשלום מס רווחי הון ולהשתמש בכספי התמורה (בניכוי המס) לביצוע השקעות נוספות ודומות ולצורך קידום פעילות החברה תוך פרק זמן קצר לאחַר מכירת הנכס.
  במסגרת ההבהרה הנוכחית, נקבע, כי מכירת הנכס לא תהווה הפרה של הוראות החלטת המיסוי הקודמת.
   

יש לברך על פרסום ההחלטות כמו גם לקוות כי החטיבה המקצועית תשוב לפרסם את החלטות המיסוי בתחומים השונים.


שינויים מוצעים בכללי הדיווח לרשות המיסים לרבות לגבי נאמנויות, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים – הצעת חוק בעקבות התזכיר

במבזק מס' 2065 מיום 25.2.2024 דיווחנו על פרסום תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ("התזכיר"), בגדרו מוצע לקבוע חובות דיווח שונות לרשות המיסים בעקבות הביקורת שביצע בישראל הפורום העולמי לשקיפוּת וחילופי מידע למטרות מס.*

* The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (קישור לדף הבית של ה-Global Forum).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול (6.3.2024) פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 270) (תיקונים להגברת השקיפות בדיני המס ולעמידה בדרישות בין-לאומיות בעניין חילופי מידע), התשפ"ד-2024.

להרחבה בעניין זה, לחצו כאן.