לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינויים מוצעים בכללי הדיווח לרשות המיסים לרבות לגבי נאמנויות, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

ביום ד', 21.2.2024, פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ("התזכיר") (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע לקבוע חובות דיווח שונות לרשות המיסים בעקבות הביקורת שביצע בישראל הפורום העולמי לשקיפוּת וחילופי מידע למטרות מס.*

* The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (קישור לדף הבית של ה-Global Forum).

וכך צוין בעניין בדברי-ההסבר לתזכיר:
"ה-Global Forum הוא גוף הפועל תחת ארגון OECD ואחראי, בין היתר, על בחינת יישום החלפת מידע בין המדינות החברות בארגון ה- OECD (וגם כאלה שאינן חברות בו) מאז שנת 2000. הארגון עוסק ביישום תקנים בינלאומיים בנושא שקיפות מס – תקן של חילופי מידע לפי בקשה (EOIR) וכן תקן של חילופי מידע אוטומטיים (AEOI) – והוא מבטיח את יישומם באמצעות מעקבים וביקורות עמיתים שהוא עורך באופן תדיר.
ה-Global Forum, עורך ביקורת על מצב חילופי המידע במדינת ישראל מאז שנת 2019, כאשר במרץ 2023 נציגות הגיעה לישראל לביקורת פיזית. כחלק מהליך הביקורת נמצא שכיום בחקיקת המס הישראלית ישנם מספר ליקויים בהקשר זה, שבשלם החקיקה הישראלית אינה עומדת בדרישות של התקנים הבינלאומיים של ה-Global Forum, וקיים צפי שככל שלא יתוקנו הסעיפים הרלוונטים, ישראל תימצא כבעלת ליקויים במסגרת הדוח שנערך בימים אלה. זאת בהמשך לליקויים שנמצאו בחקיקה הישראלית בדוח של הגלובול פורום 'Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Israel 2022 (Second Round, Phase'.
טיוטת ההמלצות של הביקורת צפויה להתפרסם בסוף מרץ 2024, בהתבסס על המצב החוקי במדינה באותה העת. אם ישראל לא תעבור את ביקורת העמיתים שמבצע ה-Global Forum, היא תוגדר כמדינה שאינה מיישמת את המלצות הארגון באופן מלא (Partially Compliant).
הליקויים העיקריים שנמצאו הן בדבר נגישות רשויות המדינה למידע אודות 'נהנה סופי' בישויות והסדרים משפטיים הנמצאים במדינה, העדר מידע בקשר לנאמנויות מסוימות הפועלות בישראל והעדר מידע בדבר עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (להלן – הליקויים).
בהינתן שהליקויים שנמצאו לא יתוקנו, ושישראל לא תעבור את הביקורת היא עתידה להיכנס ל'רשימה שחורה' של מדינות הנערכת על ידי האיחוד האירופי בנושא אי ציות. נכון להיום מופיעות ברשימה זו מספר מצומצם של מדינות, המהוות 'מקלטי מס'. על מדינות המצויות ברשימת אי הציות מטיל האיחוד האירופי סנקציות כלכליות רבות, ובכלל זאת דרישה לניכוי במקור בשיעור גבוה על העברות כספים ממדינות האיחוד, כגון בדיבידנדים ובהשקעות. בשל האמור, יש חשיבות רבה בתיקון הליקויים שנמצאו בהקדם האפשרי, ועל כן מוצעים בתזכיר זה מספר תיקונים אשר צפויים לתקן את הליקויים."

במסגרת התזכיר, מוצע לבצע מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה:

  • נאמן כהגדרתו בפרק רביעי 2 בחלק ה לפקודת מס הכנסה, לרבות כל אדם שהחזיק בנכס הרשום על שמו לטובת אדם אחר, יחויב להגיש הודעה לפקיד-השומה על יצירת נאמנות במסגרתה החזיק בנכסים. בעקבות זאת, גם נאמנים שהיום אינם חייבים להגיש דיווח על הקמת הנאמנות לפי ההוראות הקיימות כיום בפקודה, יצטרכו להגיש דיווחים.
    עם זאת, אין באמור בתזכיר החוק כדי לחיֵיב את אותם נאמנים בהגשת דוחות שנתיים על הכנסת הנאמנות ועל נכסיה מדי שנה בשנה, אלא רק לחיֵיב אותם לדַווח על הקמת הנאמנות ועל שינויים בבעלי הזכויות בה, ככל שישנם שינויים כאמור.
  • נאמן ישראלי החייב בדוח שנתי למס הכנסה יצרף בכל שנה לדוח השנתי שלו דיווח לגבי היחידים שהם הנאמנים הסופיים בנכסי הנאמנות לפי ההגדרות של זכות שביושר בהמלצות הבין לאומיות, המתאימות להגדרה של "בעל שליטה" הקבועה בסעיף 135ב לפקודה.
  • חבר-בני-אדם ישראלי יצרף לדו"ח השנתי שמוגש על ידיו רשימה של היחידים שהם בעלי הַשליטה בו, כמשמעות ההגדרה באותו סעיף 135ב. 
  • ביטול הפטוֹר מדיווח לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה ("עולה חדש") ותושב חוזר ותיק.
    עם זאת, אין בתזכיר כדי לבטל או לצמצם את הפטוֹר ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק אשר ימשיך להינתן על-פי ההוראות הקיימות. כמו-כן, אין בתזכיר כדי לחיֵיב דיווח במהלך שנת ההסתגלות לפי סעיף 14(ב) לפקודה.
  • חובת הגשת דו"ח על-ידי חבר-בני-אדם שהַשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק.

מוצע כי ההוראות החדשות תחולנה, ככלל,* על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק הָחל מיום 1.6.2025 ואילך. 

* ראו סעיף 8(א) לתזכיר. ראו גם סעיפים 8(ב) ו-(ג)