לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית מועדים לעניין שימוש לצורך עצמי | הרשעה בהעלמת מס מעסק למסחר במטבעות דיגיטליים

כידוע, הגדרת "מכר" שבסעיף 1 לחוק מע"מ כוללת, בין היתר, "שימוש בנכס לצורך עצמי" כאשר לפי סעיף 25 לחוק מועד החיוב במס חל במועד השימוש בטובין לצורך עצמי, ולעניין מקרקעין עם קבלת ההחזקה בהם לשימוש כאמור, עם תחילת השימוש או עם הרישום בפנקס המקרקעין, הכל לפי המוקדם.
המונח "שימוש בנכס לצורך עצמי" מוגדר בסעיף 1 לחוק מע"מ כשימוש בנכס מנכסי עסק שלא לצרכי העסק, בידי אדם שיש לו חלק בבעלות על העסק או בהנהלתו או שהוא מועסק בו וכן שימוש לצרכי עסק בנכסי העסק מסוג ששר האוצר קבע ובתנאים שקבע.
מכוח ההסמכה האמורה, הותקנה תקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 הקובעת מקרים בהם שימוש בנכס ייחשב ל"שימוש בנכס לצורך עצמי".
לפי פסקה (2) לאותה תקנה, שימוש במקרקעין לשם השכרה הפטורה ממס לפי סעיף 31(1) או 31(2) לחוק, אם מי שהשכיר את המקרקעין עשה בהם גם את עבודות הבנייה, מהווה בגֶדר "שימוש בנכס לצורך עצמי" אלא אם תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין, לאותו שוכר או לכמה שוכרים, לא עלתה על 24 חודשים.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 14.2.2024 פורסמו ברשומות תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשפ"ד-2024 ("הוראת-השעה הנוספת") (קישור להוראת-השעה הנוספת).

במסגרת הוראת-השעה הנוספת נקבע, רטרואקטיבית מיום 7.10.2023, כי אם היום האחרון של תקופת 24 החודשים האמורה חל בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד יום 7.1.2024, אזי היום האחרון של תקופת 24 החודשים יידחה בשלושה חודשים.

זנכיר, כי במבזק מס' 2054 מיום 28.11.2023 דיווחנו על פרסום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).
בנוסף, צירפנו מצגת לגבי החוק ובה, בין היתר, התייחסות גם לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ולחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023.

לנוחותכם, מצורף נוסח מעודכן של המצגת הכולל את העדכונים שצוינו לעיל.
אנו כמובן עומדים לרשותכם במתן ייעוץ והסברים ככל שיידרשו.
 


הרשעה בהעלמת מס מעסק למסחר במטבעות דיגיטליים

לאחרונה פורסמה הכרעת הדין שניתנה בעניינו של ארז שמואלי על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, בגדרהּ הורשע שמואלי בהתחמקות מתשלום מס במרמה ביחס לעסק שניהל למסחר במטבעות דיגיטליים.
הגם שמדובר בתיק פלילי, להכרעת הדין חשיבות בלתי-מבוטלת, שכּן עד לאותה הכרעה טרם נדוֹנה שאלת סיוּוג פעילות במטבעות דיגיטליים כ"עסק".

להרחבה, לחצו כאן.