לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשימת ישובים מוטבים לשנת 2024 | תשלום המס בגין שנת-המס 2023

פורסמה רשימת ישובים מוטבים לשנת 2024 כולל הניקוד הקובע

פורסמה ברשומות הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2024), התשפ"ד-2024 ("ההודעה") ובמסגרתה רשימת היישובים המוטבים לשנת 2024 לרבות הניקוד הכולל של כל יישוב.

למַעבר להודעה, לחצן כאן.
למַעבר לרשימה שפרסמה רשות המיסים, לחצו כאן.


תשלום המס בגין שנת-המס 2023

ככלל, נישום מחויב בתשלום הפרשי הצמדה בצירוף ריבית בשיעור שנתי של 4% בגין חובו למס הכנסה, כאשר החבות בריבית והפרשי הצמדה כאמור נצברת מתום שנת-המס ואלה אינם מותרים בניכוי.

על-מנת להימנע מתשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין החוב למס הכנסה (בגין שנת-המס 2023) – כל שכּן בהינתן שיעור האינפלציה הגבוה – רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש (ככל שקיים) בינהּ לבין המקדמות ששולמו בפועל.

לעניין זה נקבע, כי אם ההפרש ישולם עד ליום 31.1.2024, יהיה הנישום זכאי לפטוֹר ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית; אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.2024, יהיה הנישום זכאי לפטוֹר ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית; ואילו אם ההפרש ישולם עד ליום 31.3.2024, יהיה הנישום זכאי לפטוֹר מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.