לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת תקופות ודחיית מועדים | אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

הארכת תקופות ודחיית מועדים

במבזק מס' 2045 מיום 25.10.2023 דיווחנו על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).
נזכיר, כי החוק מהווה תיקון חקיקה זמני לדחיית מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי "תשלום לרשות"* שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהָחל מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023 ("התקופה הקובעת").

* המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".

זאת, ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

עוד נזכיר, כי ביום 2.11.2023 פורסמה הנחייתה (קישור להנחייה) של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים; כי במקביל להנחייתה של גב' סבח, פורסמה גם הודעה בנושא של רשות המיסים, וזאת באתר האינטרנט של הרשות (קישור להודעה); וכי ביום 8.11.2023 פורסם נוסח מעודכן של הודעת רשות המיסים (קישור להודעה המעודכנת).

סעיף 6 לחוק מַסמיך את שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת הדחייה
ביום 7.11.2023 פורסם צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ"ד-2023 ("הצו") (קישור לצו), בגדרו נקבע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 7.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-60 ימים או עד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

ואילו ביום 7.12.2023 פורסם צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה) (מס' 2), התשפ"ד-2023 ("הצו הנוסף") (קישור לצו הנוסף), במסגרתו נקבע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 31.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-85 ימים או עד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

בהמשך לכך, דיווחנו במבזק מס' 2058 מיום 31.12.2023 על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון) (דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה), התשפ"ד-2023 ("התיקון") (קישור לתיקון), בגדרו נקבע הֶסדר הֶמשך לחוק שיחול לגבי מועדים לביצוע החָלים בתקופה קובעת נוספת (29.2.2024-1.1.2024).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול (8.1.2024) פורסמה הנחייה מעודכנת של רשות המיסים לגבי החוק (כנוסחו לאחַר התיקון) ויישומו במערכי הרשות ובכלל זאת המועדים הנדחים לגבי דוחות חודשיים למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה; המועדים לתשלום שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס רכוש; הטלת קביעוֹת בגין אי-הגשת דוח תקופתי במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה; הֶסדר תשלומים; קנס מינהלי; ומהלכי אכיפה בכל המערכים.
למַעבר להנחייה המעודכנת, לחצו כאן.


אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

כמדי שנה, רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (קישור להוראה).

בגדרהּ של ההוראה נכללת התייחסות למערכת החדשה (שעלתה לאוויר ביום 1.1.2023) להפקת אישורי ניכוי מס במקור ואישורים על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
בהוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור, הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים (ליקויים), בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה, טיפול בבקשות לשינוי שיעור הניכוי במקור, אישור מאולץ, אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, ניכוי מס במקור לשותפויות ואיחודי עוסקים, פטוֹר מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים, אישורי ניכוי מס במקור לתושבי-חוץ וחברות זרות, אישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת, לרבות במקרים בהם מדובר בנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מערבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות וכן היישום למניעת "גניבת זהויות" (ראו סעיף-קטן 18.3 להוראה).

תשומת לבכם, בין היתר, לאמור בסעיף-קטן 4.9 להוראת הביצוע:
"'אישור כולל הכנסות שכירות' – סוג תשלום הכנסות משכירות הופרד מ'שירותים ונכסים' ומוצג בגוף האישור בשורה נפרדתנישום שיש לו הכנסות משכירותנדרש להציג אישור כולל הכנסות שכירות למשלם. פקיד השומה רשאי להוסיף לאישור, סוג תשלום זה.
במהלך השנתי מוארך תוקפם של סוגי תשלום שהיו בתוקף באישור בשנת המס הקודמת, כמובן בתנאי שאין ליקויים בתיק.
לכן, מי שבידו אישור הכולל סוג תשלום זה, של דמי שכירות, תוקף האישור יוארך לו אוטומטית והוא לא צריך לגשת לפקיד השומה"
 [ההדגשות אינן במקור – א' ש'.]